امور ویژه کار گرم

کار گرم عبارتست از انجام کاریکه شعله مورد استفاده یا حرارت و جرقه ایجاد شده در آن کار ؛ بشدتی باشد که باعث اشتعال مایعات ؛ بخارات و گازهای قابل احتراق و هر ماده سوختنی دیگر بشود. موارد ذیل شامل نمونه های از کار گرم هستند که برای انجام آنها ؛ اجازه کار گرم که دقیقا میبایست توسط مسئولین مربوطه تنظیم و تائید گردد مورد لزوم میباشد:

•         جوشکاری لوله ها و مخازن مایعات قابل اشتعال ؛ استفاده از لوازم و دستگاههای برقی که ضد انفجار نیستند ؛ در محوطه های حاوی مواد منفجره و محترقه ؛ جوشکاری و برشکاری در محوطه انبارهای مواد قابل اشتعال و کلیه زاغه های مواد منفجره ؛ کارگاههائیکه مواد شیمیائی قابل اشتعال تولید یا مصرف مینماید ؛ جوشکاری و برشکاری در محل نگهداری پرونده ها ( کارگزینی ها ) ؛ کتابخانه ها ؛ استفاده از شعله باز بخاری برقی روباز در محوطه ممنوع ؛ بکارگیری ماشینهای با موتورهای بنزینی و یا گازوئیلی در انبارها و یا کارگاهها حاوی مواد قابل اشتعال و .....

•         شرح اقدامات

•         نیازمندیهای کلی

1.      مسئولین قسمتهای ممنوعه قبل از اقدام به هر گونه عملیات کار گرم ؛   ایمنی و بهداشت کار صنعت را از طریق تکمیل فرم درخواست صدور مجوز کار گرم مطلع نمایند. بدیهی است شروع به اجرای عملیات گرم قبل از کسب مجوز کتبی از جانب   ایمنی و بهداشت کار اکیدا ممنوع و موجب مسئولیت خواهد بود.

2.      قبل از انجام هر نوع کار گرم ( طبق تعریف کار گرم ) در نقطه ای از محوطه های ممنوعه ؛ اجازه کار گرم بایستی بر اساس مقررات ذکر شده در این دستورالعمل ؛ صادر گردد.

3.      هیچیک از کارکنان نباید کار گرمی را در محوطه های ممنوعه شروع کنند مگر آنکه اجازه کار گرم را که بطور کامل تنظیم و به امضای مسئولین ذیربط رسیده باشد ؛ در دست داشته باشند.

4.      در موقع انجام کار هر گاه شرایطی پیش آید که موجب نقض مقررات صدور پروانه گرم گردد ؛ بایستی بلافاصله کلیه کارهای گرم در محوطه متوقف و اجازه کار گرم بی اعتبار گردد.

•         صدور پروانه کار گرم

1.      مسئولیت تنظیم و صدور پروانه کار گرم بعهده مسئول ایمنی و بهداشت کار صنعت میباشد و در خواست آن میباید قبلا به امضاء افراد ذیربط ( سرپرست واحد تولیدی ؛ سرپرست قسمت یا استاد کار کارخانه و مسئول تعمیرات ) رسیده باشد.

2.      در هیچ حالتی یک فرد نمیتواند بجای مسئولین دیگر ؛ اجازه کار گرم را امضاء نمایند.

3.      کلیه اشخاصیکه اجازه کار گرم را امضاء مینمایند باید محل و شرایط را شخصامطالعه و بررسی نمایند.

•         آماده نمودن محیط کار

مسئولین مربوطه که اجازه کار گرم را امضاء مینمایند موظف هستند که محل و وسائل که روی آن کار گرم صورت میگیری را از لحاظ جلوگیری از آتش سوزی ؛ انفجاری و ..... بررسی نموده و مطمئن شوند که محیط کاملا بی خطر و اقدامات ذیل در آن صورت گرفته است:

1- خالی کردن و تهویه وسائل ؛ محفظه و لوله ایکه حاوی مواد شیمیائی و کارهای آتش گیر و سمی بوده اند.

2- پاک کردن کامل محوطه و وسائل و ظروفی که عملیات روی آنها صورت میکیرد از مواد قابل اشتعالی و منفخره و مواد آتش زا.

3- تدارک لازم برای پیشگیری از آتش سوزی و آماده به کار بودن مامور آتش نشانی در محل کار گرم در صورت لزوم.

4- تعیین محل هائیکه کار گرم از جمله جوشکاری ؛ برشکاری و ..... باید در آن صورت گیرد.

5- در صورت امکان جدا کردن قسمتهائیکه کار گرم روی آن باید صورت گیرد از دیگر قسمتهای دستگاهها و لوله های مایعات قابل اشتعال و غیره.

6- تمیز نمودن محوطه از مواد قابل احتراق.

7- برق دستگاه باید قطع و تابلو بر روی فیوز و کلید آن نصب شده باشد.

8- خیس کردن داربست های چوبی ؛ خرکهای چوبی ؛ کف چوبی ساختمانها ؛ برزنتها ؛ سکوهای چوبی و غیره با آب.

•         مدت اعتبار مجوز کار گرم

کار گرم فقط برای تاریخ و مدت زمانیکه روی فرم مربوطه قید میشود معتبر میباشد.

•         احتیاط های لازم

•         باید به مخاطراتیکه ممکن است حین کار پیش آید توجه داشت و پیش بینی لازم را از قبل آورد . چنانچه برای صادر کنندگان مجوز کار گرم ؛ نسبت به ایمن بودن محیطی که کار گرم در آن انجام خواهد شد تردیدی وجود داشته باشد باید ضمن خوداری از صدور مجوز ؛ مسئولین مربوطه را از این امر جهت بر طرف نمودن مخاطرات ؛ با خبر سازند.

•         چنانچه در محلی که کار گرم انجام میشود بطور ناخواسته اختلالی در عملیات دستگاهها یا فعالیتهای پروسه مجاور رخ دهد که احتمال انتشار مایعات ؛ بخارات و گازهای سمی یا قابل اشتعال را افزایش دهد و در محوطه ایکه کار گرم انجام میکیرد وضعیت مخاطره آمیزی را ایجاد نماید هر یک از کارکنان موظف است کار گرم را متوقف و مراتب را به مسئول اجراء کار اطلاع دهد.

•         صدور پروانه خهت انجام عملیات گرم در قسمتهائی از انبار های عمومی که بوسیله ایجاد و نصب دیوارهای آجری یا فلزی از بخشهای دیگر مجزا شده است ضروری نمیباشد در غیر این صورت بایستی مطابق مربوطه ؛ پروانه کار گرم صادر گردد.

•         پروانه کار گرم نباید برای چند نقطه از محوطه های ممنوعه صادر گردد. برای هر یک از مخازن ؛ یا دستگاههای مخصوص و یا برای هر رشته از لوله های حاوی مواد قابل اشتعال و ...... بایستی پروانه جداکانه صادر و اقداماتیکه لازم است ؛ انجام گیرد بطور وضوح در پروانه شرح داده شود.

 By : Farhad Hosseinzadeh

/ 0 نظر / 120 بازدید