روش صحیح کلرسنجی آب

تعاریف : 
آب آشامیدنی :

منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت  یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.دفع فاضلاب :

منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب با مخزن سپتیک و یا شبکه جمع آوری و تصفیه وصل می گردد. دسترسی خانوار به منابع تأمین آب بهسازی شده :
۱ – حداقل بیست لیتر برای هر نفر در شبانه روز۲ – دسترسی خانوار به شبکه لوله کشی توسط شیر برداشت به انشعاب عمومی یا انشعاب خصوصی ، چشمه بهسازی شده ، قنات بهسازی شده ، چاه بهسازی شده یا برکه بهسازی شده و جمع آوری آب باران۳- منابع تأمین آب در فاصله ۱ کیلومتری محل سکونت خانوار یا حداقل ۳۰دقیقه پیاده روی واقع شده باشد .
 

روش انجام کلرسنجی از آب:
۱ - باز گذاشتن شیر آب بمدت یک دقیقه۲ - شستشوی محفظه کیت کلرسنج با آب مورد نظر۳ - استفاده از معرف ها یا قرص طبق دستورالعمل سازنده کیت۴ - اختلاط کامل نمونه آب با معرف۵ - قرائت میزان کلر آزاد باقیمانده بلافاصله بعد از اختلاط۶ - مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی ۱۰۵۳ ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی۷ - شستشوی کیت در پایان کارتست pH آب:
• شستشوی کیت با آب مورد نظر
• پر کردن محفظه کیت از آب مورد نظر تا خط نشانه
• اضافه کردن معرف فنل رد ( طبق دستورالعمل سازنده کیت)
• اختلاط کامل معرف با نمونه آب
• قرائت میزان  
pH آب بلافاصله بعد از اختلاط و ثبت آن
• شستشوی کیت در پایان کار
• مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی 
۱۰۵۳
نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژیکی:
• جدا کردن کلیه متعلقات شیر آب ( شلنگ و……)
• تمیز کردن خروجی شیر با دستمال تمیز
• باز کردن شیر آب بمدت 
۲-۱ دقیقه قبل از برداشت
• ضد عفونی کردن شیر آب با پنبه الکل مشتعل بمدت یک دقیقه
• باز کردن شیر آب بمدت 
۲-۱ دقیقه قبل از برداشت
• برداشتن درب شیشه نمونه برداری آب به آهستگی
• پرکردن شیشه نمونه برداری از نمونه آب تا 
۳/۲ فضای شیشه
• قرار دادن درب شیشه روی ظرف
• آزمایش کلر ازاد باقیمانده ؛ 
pH ؛ کلر ترکیبی ( طبق دستورالعمل کلرسنجی)• ثبت مشخصات روی بر چسب نمونه :
Ø  نوع منبع آبØ آدرس دقیق نقطه برداشتØ ساعت برداشتØ تاریخ برداشتØ میزان تست کلر آزاد و کلر ترکیبیØ میزانpH
Ø نام نمونه بردار
• استفاده از کلمن حاوی  
Icepack جهت حمل نمونهنمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی آب :
برای هر ماده شیمیایی در کتاب استاندارد متد دستورالعمل خاص روش نمونه برداری آب تدوین گردیده است.
- ظروف مورد استفاده از جنس پلی اتیلن  در حجم حداقل 
۲ لیتر
- باز گذاشتن شیر آب بمدت 
۱-۲ دقیقه
- ظرف بایستی تمیز و فقط مختص به برنامه نمونه برداری آب باشد.
- شستشوی ظرف چند بار با آب موردنظر
- پرکردن ظرف از آب مورد نظر
- در نهایت جهت تعدادی از فاکتورهای شیمیایی خاص ؛ تا ارسال نمونه به آزمایشگاه و آزمایش طبق دستورالعمل استاندارد متد ؛ مواد نگهدارنده تغییرات  
pHو …. به نمونه آب اضافه می گردد.
- در صورت تهیه تجهیزات مورد نیاز؛ درجه حرارت ،  
pH ،  هدایت الکتریکی در محل تعیین گردد.
توجه:
- اندازه گیری کلر آزاد باقیمانده در نمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی برای بعضی از پارامترها ضروری است زیرا قبل از آزمایش باید کلر آزاد باقیمانده خنثی شود

/ 0 نظر / 116 بازدید