سقوط تیرآهن های اسکلت ساختمانی روی شبکه هوایی برق

بارها مشاهده گردیده که مجریان ساختمانی بعد از برپا کردن اسکلت فلزی ساختمان، پایه ها را بدون مهار رها می کنند.به همین دلیل بارها شاهد حوادث بعضا ناگواری چون سقوط پایه ها بر روی ساختمان های همجوار و حتی به سمت خیابان و معابر بوده ایم.

بدتر از اینها، سقوط این پایه ها روی خطوط برق دار بیست کیلوولت است که می تواند علاوه بر صدمات ناشی از سقوط تمام بخش های فلزی اطراف خود را برق دار کند.

لذا اکیداً توصیه می گردد

در بر پا سازی اسکلت ساختمان،

مراقبت بیشتری بعمل آورده و حتماً پایه های فلزی را مهار نمایند.

 
/ 0 نظر / 39 بازدید