برق گرفتگی در حین حفاری

اخیراً در اخبار و جراید شاهد یک مورد حادثه در رابطه با برق گرفتگی در حین حفاری بودیم.

حادثه ای که با کمی دقت و توجه و رعایت آداب کار ، می توانستند از بروز آن پیشگیری نمایند.

در خصوص این حادثه سوالاتی مطرح است که به چند مورد از آنها در ذیل اشاره می گردد :

- آیا پیمانکار استعلام های لازم را از سازمان های خدماتی، از جمله شرکت برق را دریافت نموده است ؟

- آیا پیمانکار قبل از حفاری با شرکت برق ،جهت اعزام نماینده به منظور راهنمایی، تماس گرفته است ؟

- آیا پیمانکار به شرایط تاسیسات زیر زمینی آشنا می باشد ؟

- آیا از پرسنل آموزش دیده و آشنا به شرایط تاسیسات زیر زمینی استفاده نموده است ؟

- آیا کارگران حفار می دانند هنگام روبرو شدن با چنین تاسیساتی، چه اقدامی باید انجام دهند ؟

- آیا سرپرست کارگاه نظارت لازم و مستمر بر عملکرد پرسنل حفار داشته است ؟

- آیا پرسنل حفار، از تجهیزات حفاظت فردی متناسب با کار ، استفاده کرده اند ؟

- آیا الزامات و آداب ایمنی حفاری، در محل رعایت شده است ؟

و سوالات دیگری که می توان برای چنین حوادثی مطرح نمود.

/ 0 نظر / 39 بازدید