شعارهای ایمنی برق 

   اول ایمنی بعد کار

   ایمنی فکر کنید و ایمنی عمل کنید.

   برای رسیدن به فردا امروز ایمنی کار کنید .

   دیگران را از وجود خطر آگاه سازید .

   عوامل خطر آفرین را از سر راه خود بردارید .

   ایمنی یک حس است آن را به دیگر حواس خود اضافه کنید .

   خطر در کمین است همواره در همه جا مراقب باشیم

   پوششهای ایمنی محافظ جان شماست .

   دقت و احتیاط در کار شرط عقل است .

   سهل انگاری و بی دقتی از عوامل بروز حادثه است .

  شرایط نا ایمن را گزارش نمائید .

  از وسایل استحفاظی بطور صحیح استفاده نمائید .

  ایمنی را به یکدیگر یاد آوری شوید .

  توجه به مقررات ایمنی و بهداشت موجب کنترل خطر و کاهش حوادث می شود .

  به کار بردن صحیح وسایل حفاظت فردی ضامن سلامتی شماست .

 

  نظم و ترتیب در محیط کار الفبای ایمنی است .

  رعایت نکات ایمنی ضامن سلامتی است .

  هیچ کاری آنقدر مهم و فوری نیست که نتوان آن را با ایمنی انجام داد .

  از حوادث گذشته پند بگیرید و از تکرار آن جلوگیری کنید .

  با پیشگیری خطرات ، سلامت و سعادت خود را حفط کنید.

   طریق صحیح انجام کار را از سرپرست خود بیاموزید .

   ایمنی کار کردن نشانه ای از هشیاری است .

   حوادث به خودی خود اتفاق نمی افتد، بلکه علتی دارد .

   کارخود را با مقررات ایمنی انجام دهید .

   کاری را که درباره آن اطلاعاتی ندارید ، انجام ندهید .

   از حوادث عبرت بگیریم .

   روز خوش  روز بدون حادثه است .

   مواظب همکاران خود درسرکار باشید تا مواظب شما باشند .

 

 

   برق خادمی است که می تواند قاتل هم باشد . 

   سلامتی بالاترین نعمت است آن را به آسانی از دست ندهید .

   همیشه کلاه ایمنی خود را برسر بگذارید تا خطرات ، کلاه بر سر شما نگذارند .

   غفلت ، اشتباه ، سانحه و فراموشی از عوامل حوادث می باشند .

   حادثه ای که بخیر گذشت ، هشداری ارزشمند است .

   شادی زمانی است که از سلامت برخوردار باشید .

   با تدارک ، توریع ، نگهداری و استفاده مناسب از لوازم ایمنی استاندارد ، حوادث قابل کنترل می باشد .

   لوازم ایمنی سپری است برای جلوگیری از حوادث

   همکاران عزیر ، چشمهای ما همواره نگران ایمنی شماست .

   عدم توجه به ایمنی جهالت است ، نه شهامت

   با شناسایی خطرات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در جهت کاهش حوادث کوشش نمائیم .

   سانحه از بی مبالاتی ، شتابزدگی و عدم دقت ناشی می شود .

   هنگام تعویض لامپ شکسته یا سوخته حتماً جریان برق را قطع کنید و با فازمتر سالم از قطع آن اطمینان  حاصل نمایید .

   هنگام تمیز نمودن لوازم برقی آنها را از مدار برق جدا سازید .

   مهمترین فرد در ایمنی خود شما هستید .

   با با منتظرم ، سلامت برگردید .

   سالم بیندیشیم – سالم عمل کنیم تا سالم بمانیم .

   با رعایت اصول ایمنی ، از افزایش آمارحوادث جلوگیری کنیم

   ایمنی تنها در کفش و کلاه نیست ، بلکه در فکر وعمل است .

   لوازم ایمنی سپری است بین شما و حوادث

   خانواده شما چشم به راه مراجعت شما به منزل می باشند .

/ 0 نظر / 50 بازدید