طنابهای لیفی نیز مانند طناب سیمی باید دارای یک فاکتور ایمنی برای بالا بردن و ماندن در فشار بار داشته باسند تا از این فاکتور برای تعیین ظرفیت  ایمن طناب استفاده نمود. این فاکتور برای موارد زیر کاربرد دارد:

- کاهش ظرفیت طناب از میزان تعیین شده اولیه به علت موارد عمومی نظیر استفاده عادی، الیاف پاره شده، الیاف تابیده باز شده، عمر طناب و تنوع در اندازه و کیفیت

- محاسبه ظرفیت برای تحمل نیروهای زیاد و ناگهانی نظیر بلند کردن اولیه، توقف، معلق ساختن و تکان دادن بار

- تحمل افزایش در کشش طولی از طریق عبور طناب از بین قرقره ها

- تعیین مقدار کاهش استقامت در انحنای موجود در قرقره

- تعیین کاهش ظرفیت به دلیل خشک شدن، کپک زدن و فاسد شدن بافت طناب

- تعیین مقدار کاهش استقامت به علت وجود گره در طناب

- تعیین کاهش ظرفیت بافتهای ضعیف از طریق مالش به زمین کثیف و خورنده

این فهرست کامل نمی باشد. و فقط ضرورت وجود فاکتور ایمنی و علت عدم تجاوز از میزان تعیین شده  را نمایش می دهد. فاکتور ایمنی ظرفیت قابل استفاده بالایی ارائه نمی دهد.

میزان بار ایمن هر طناب از رابطه زیر محاسبه می شود

قدرت تحمل طناب

= بار ایمن قابل حمل

فاکتور ایمنی

یا

قدرت تحمل طناب

= بار ایمن قابل حمل

5

مثال: اگر طنابی دارای قدرت تحمل 1500 کیلو گرم باشد با محاسبه فاکتور ایمنی حد ایمن بلند کردن بار 300 کیلو گرم را دارد

300=

1500

= بار ایمن قابل حمل

5

محاسبه سر انگشتی بار کاری ایمن

به دلیل اینکه ریگر ها (افرادی که مسئول بستن و باز کردن و هدایت بار هستند) نمی توانند بار کاری ایمن طنابها را به خاطر بسپارند. می توان از حساب سر انگشتی استفاده نمود. در صورتی که جدول طنابها در دسترس نباشد روش مناسبی می باشد.

برای هر نوع از الیاف ضرایب متفاوت خواهد بود محاسبات بر حسب اینچ می باشد که می توان از تبدیلها استفاده نمود.

طناب کنفی

1- تبدیل عدد قطر طناب به واحد اینچ و ضرب در عدد 8 (قطر به میلی متر تقسیم بر 25.4 ضرب در 8  )

2- عدد به دست آمده به توان 2 و ضرب در عدد 20

3- نتیجه بر حسب پوند می باشد

4-ضرب عدد به دست آمده در 453/0 برای بدست آمدن کیلوگرم

SWL= (Din×8)2×20   (lb)                  قطر بر حسب اینچ

SWL= Dmm÷25.4 (×8)2×20×0.453   (Kg)                  قطر بر حسب میلی متر

مثال: طناب با قطر 5/0 اینچ

SWL= (0.5×8)2×20=320 (lb)

طناب با قطر 50 میلی متر

SWL= () 50÷25.4 (×8)2×20×0.453=2250   (Kg)

طناب نایلون

1-تبدیل عدد قطر طناب به واحد اینچ و ضرب در عدد 8 (قطر به میلی متر تقسیم بر 25.4 ضرب در  8   )

2- عدد به دست آمده به توان 2 و ضرب در عدد 60

3- نتیجه بر حسب پوند می باشد

4-ضرب عدد به دست آمده در 0.453 برای بدست آمدن کیلوگرم

SWL= (Din×8)2×60   (lb)                  قطر بر حسب اینچ

SWL= () Dmm÷25.4 (×8)2×60×0.453   (Kg)                 قطر بر حسب میلی متر

مثال: طناب با قطر 0.5 اینچ

SWL= (0.5×8)2×60=960 (lb)

طناب با قطر 50 میلی متر

SWL= 50÷25.4 (×8)2×60×0.453=6740   (Kg)

طناب پرو پیلن

1-تبدیل عدد قطر طناب به واحد اینچ و ضرب در عدد 8 (قطر به میلی متر تقسیم بر 25.4  ضرب در  8   )

2- عدد به دست آمده به توان 2 و ضرب در عدد 40

3- نتیجه بر حسب پوند می باشد

4-ضرب عدد به دست آمده در 0.453 برای بدست آمدن کیلوگرم

SWL= (Din×8)2×40   (lb)                  قطر بر حسب اینچ

SWL= Dmm÷25.4 (×8)2×40×0.453   (Kg)                 قطر بر حسب میلی متر

مثال: طناب با قطر 5/0 اینچ

SWL= (0.5×8)2×40=640 (lb)

طناب با قطر 50 میلی متر

SWL=  50÷25.4 (×8)2×40×0.453=4500   (Kg)

طناب پلی استر

1-تبدیل عدد قطر طناب به واحد اینچ و ضرب در عدد 8 (قطر به میلی متر تقسیم بر 25.4 ضرب در   8   )

2- عدد به دست آمده به توان 2 و ضرب در عدد 60

3- نتیجه بر حسب پوند می باشد

4-ضرب عدد به دست آمده در 0.453 برای بدست آمدن کیلوگرم

SWL= (Din×8)2×60   (lb)                  قطر بر حسب اینچ

SWL=  Dmm÷25.4 (×8)2×60×0.453   (Kg)           قطر بر حسب میلی متر

مثال: طناب با قطر 0.5 اینچ

SWL= (0.5×8)2×60=960 (lb)

طناب با قطر 50 میلی متر

SWL= 50÷25.4 (×8)2×60×0.453=6740   (Kg)

طناب پلی اتیلن

1-تبدیل عدد قطر طناب به واحد اینچ و ضرب در عدد 8 (قطر به میلی متر تقسیم بر 25.4 ضرب در    8   )

2- عدد به دست آمده به توان 2 و ضرب در عدد 35

3- نتیجه بر حسب پوند می باشد

4-ضرب عدد به دست آمده در 0.453 برای بدست آمدن کیلوگرم

SWL= (Din×8)2×35   (lb)                  قطر بر حسب اینچ

SWL=  Dmm÷25.4 (×8)2×35×0.453   (Kg)          قطر بر حسب میلی متر

مثال: طناب با قطر 0.5 اینچ

SWL= (0.5×8)2×35=1120 (lb)

طناب با قطر 50 میلی متر

SWL= 50÷25.4 (×8)2×35×0.453=8227   (Kg)

جمشید رحیمی

گروه بهداشت حرفه ای

دانشکده علوم پزشکی البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۸٩/۱۱/۳٠ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: