مقدمه :
بحث ایمنی در صنعت وبه ویژه جوشکاری وبرشکاری از دیرباز به عنوان یک رکن از ارکان این فناوری مطرح بوده است. خطرات بالقوه وبالفعل کار با سیستم های جوش ساده وپیشرفته ، مدیریت شرکت جوش گستر را بر آن داشته تا در جهت خدمتی ناچیز استاندارد های مربوطه را با دقت ترجمه ودر اختیار علاقمندان قرار دهد .بدیهی است این متن رسمی نبوده وکاربران بایستی با در نظر داشتن جنبه غیر رسمی بودن آن از آن استفاده نمایند.
مسلم است که هر گونه اظهار نظر ،پیشنهاد وانتقاد راهگشای کار ما در این امر خطیر است وپیشاپیش از همه خوانندگان پیشنهاد دهندگان و منتقدین تشکر وقدر دانی می گردد.


ایمنی در جوشکاری ، برشکاری وفرآیندهای وابسته

ترجمه استانداردANSI-Z49.1

1- هدف وموضوع
1-1 این استاندارد برای محافظت افراد از آسیب وبیماری ، همچنین محافظت اموال ( شامل تجهیزات ) در برابرخسارت وارده از آتش سوزی وانفجار ناشی از جوشکاری ، برشکاری وفرآیند های وابسته تدوین وتالیف گردیده است.
تبصره1-1-این استاندارد متن تجدید نظر شده سال 1983 است .منظور از استانداردZ49.1تاکید مجددبر اقدامات ایمنی در جوشکاری ، برشکاری وفرآیندهای وابسته است که عموما" در کنترل جوشکار و یا مدیریت کارگاه جوشکاری است. این استاندارد به طریقی نوشته شده است که بتواند به جوشکار یا مدیرکارگاه جوشکاری اطلاعات عملی در جهت کمک به آنها وانجام بی خطر کار را ارائه دهد.
همچنین ، اطلاعات مفید برای متخصصین بهداشت صنعتی ،مهندسان وغیره ومسئولین ایمنی وسلامتی در جوشکاری است.
با این تاکید که بعضی از مقررات که در ویرایش قبلی آورده شده ، که در این ویرایش حذف گردیده است . اغلب مطالب حذف شده در مورد طراحی وساختمان تسهیلات لوله گذاری وتاسیسات برق است البته ،این مقررات هنوز هم حائز اهمیت اند وباید در نظر گرفته شوند .معمولا" این مقررات نسبت به فوریت های مربوطه جوشکاری وبرشکاری در نظر گرفته نمی شوند.
2-1 موضوع وکاربرد
این استاندارد برای راهنمایی اپراتورها ، مدیران وسرپرستان در نصب واستفاده ایمن تجهیزات جوشکاری وبرشکاری وانجام ایمن کارهای جوشکاری وبرشکاری تدوین گردیده است.
تبصره2-1- مقررات ویژه مشمول
جوشکاری با گاز سوختی ، جوشکاری قوسی وبرشکاری ،جوشکاری مقاومتی ، جوشکاری پرتو الکترونی وجوشکاری وبرشکاری با پرتولیزر نیز می گردد. به هر حال الزامات این استاندارد عموما" قابل اجرا در دیگر فرآیندهای جوشکاری مانند جوشکاری زیرپودری ،لحیم کاری سخت وفرآیندهای وابسته است که در نمودار کلان انجمن جوشکاری ونمودار جوشکاری وفرآیندهای وابسته در پیوستDآورده شده است.
3-1 استثناها
این استاندارد مربوط به موارد زیر نمی گردد:
1- مقررات مربوط به طراحی یا ساخت تجهیزات
2- سیستم های لوله کشی ساختمان
3- سیستم های محافظت از خط لوله وتجهیزات اختصاصی فاضلاب
4- سیستم های گازرسانی عمومی
5- تاسیسات برق ساختمان
تبصره 3-1- بعضی از این موارد در نشریات قبلی استاندارد آورده شده اند.این موارد برای اجتناب از وجود مطالب یکسان در دو استاندارد جداگانه که می تواند منجر به ناسازگاری وآشفتگی بین استانداردها گردد، حذف گردیده اند.درعوض ، این موارد در استاندارد ها وکد های انجمن ملی آتش نشانی(National Fire Protection Association(NFPA به شرح زیر قرار گرفته اند:
1- سیستم های لوله کشی گاز سوختی ، ادوات محافظت از خط لوله وتجهیزات اختصاصی فاضلاب (ANSI/NFPA51) تحت عنوان طراحی ونصب سیستم های گاز اکسیژن–سوختی برای جوشکاری ،برشکاری وفرآیندهای وابسته .
2- انبارکردن ژنراتورهای سیلندرهای گاز گوناگون(ANSI/NFPA51)
3- انبارکردن ژنراتورهای استیلن وکاربیدها (ANSI/NFPA51)
4- سیستم های انبوه اکسیژن (ANSI/NFPA50)
5- سیستم های انبوه گازLP,MPS(ANSI/NFPA58)
6- تاسیسات برق ساختمان(ANSI/NFPA70)
2- تعاریف :
تعاریف زیر برای این استاندارد صادق اند:
1-2- تایید شده :"تایید شده " و"تایید" در این استاندارد به مفهوم " مورد قبول مسئول صلاحیت دار" است.
1-1-2- مسئول صلاحیت دار: این عبارت به سازمان ، اداره یا شخص مسئول "تاکید کننده" تجهیزات ،نصب وتاسیسات یا روش کاری آن اطلاق می گردد.
2-1-2- فهرست شده :این واژه به معنی تجهیزات یا مواد مذکور در فهرست چاپ شده توسط لابراتور آزمایش (صلاحیت ملی دارد) است که بطور دوره ای محصولات فهرست شده (تجهیزات ومواد) را مورد بازرسی قرار می دهد.
2-2- فضای بسته :به فضایی نسبتا" کوچک یا محدود از قبیل تانکر ، دیگ بخار ،مخزن تحت فشار یا محفظه کوچک اطلاق می گردد."بسته" بیشتر به تهویه ضعیف وبد حاصل از ساختار ، اندازه یا شکل دلالت دارد تا تهویه بد حاصل از خروج افراد.
تبصره 2-2- جهت کسب اطلاعات بیشتر بهANSI Z 117 وبخش 1910.146از CER وOSHAZ رجوع کنید.
3-2- ذخیره وانبار کردن سیلندرها : به سیلندرهای گاز فشرده واقع در انبار وساکن اطلاق می گردد.( نه به سیلندرهای در حال استفاده یا آماده کار)
1-3-2- سیلندرهای در حال استفاده :این عبارت به موارد ذیل اطلاق می شود:
1- سیلندرهای متصل شده جهت استفاده
2- سیلندر تک ، جهت هر یک از گازهای مورد استفاده که در محل کار آماده اتصال می باشد.
3- عرضه یک روزه سیلندرها در محل استفاده که آماده اتصال می باشد.
4-2- بسیار خطرناک برای حیات وسلامتی (IDLH)
IDLH وضعیتی که ارائه کننده خطر زیادی برای حیات است ممکن است از لحاظ سلامت به اثراتی برگشت ناپذیر وغیر قابل جبران بیانجامد وآسیب برساند.
5-2- دیگر تعاریف:کلیه واژه های جوشکاری دیگر مورد استفاده در این کتاب مطابق با ویرایش اخیر وجدیدANSI AWS A3.0"واژه ها وتعاریف استاندارد جوشکاری" هستند.
6-2- باید (اجباری) (Shall) : بکار می رود تا موارد اجباری را نشان دهد.
7-2- باید (غیراجباری)( (Should: وگاهی هم عبارت "توصیه می گردد"بکار می رود تا موارد غیر اجباری را نشان دهد.
8-2 واحد(unit):مقادیر عددی است که در سیستم واحد های سنتی آمریکا (سیستم واحد های انگلیسی) ویا واحدهای متریک(SI) به کار می روند.
9-2 جوشکار:"جوشکار" و"متصدی جوشکاری" از این به بعد به هر شخص متصدی تجهیزات جوشکاری برق ویا جوشکاری با گاز سوختی وفرآیندهای وابسته اطلاق می گردد.

3- پیش بینی های کلی ، مدیریت وسرپرستی:
1-3- نصب وراه اندازی
1-1-3- تجهیزات ، سرویس و نگهداری
کلیه تجهیزات جوشکاری وبرشکاری برحسب نیاز باید مورد بازرسی قرارگیردتا از وضع کار آنها اطمینان حاصل گردد.هنگامی که آشکار شود که این تجهیزات برای کاربردی ایمن مورد اطمینان نیستند ،باید قبل از کاربرد بعدی یا خارج کردن آنها از سرویس ،توسط کارکنان با صلاحیت تعمیر گردند.
2-1-3- راه اندازی:
کلیه تجهیزات باید طبق توصیه ها و آموزش های سازندگان به کار انداخته شوند به شرطی که این عملیات براین استاندارد منطبق باشد.
3-1-3- تجهیزات چرخدارسنگین :
تجهیزات قابل حمل سنگین چرخدار،برای جلوگیری از وقوع تصادف ، آنها قبل از شروع عملیات ، در موقعیت کاری به نحو مطمئن مستقر گردند.
2-3- مسئولیت ها :
کاربران ومدیریت بایستی مسئولیت های متقابل در زمینه ایمنی درجوشکاری وبرشکاری را شناسایی کنند.
1-2-3- مدیریت :
تبصره 1-2-3 :مطابق این استاندارد مدیریت شامل کلیه افرادی می شود که مسئول کاربران جوشکاری (صاحبان کارگاهها ، پیمانکاران و..) هستند.
1-1-2-3- کارآموزی:
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که جوشکاران وسرپرستان آنها برای به کاربردن ایمن تجهیزات ، کاربرد ایمن فرآِیندورویه های اضطراری ، آموزش لازم دیده باشند.
2-1-2-3- هشدار خطر :
پیش از شروع کار مدیریت باید خطرات احتمالی واقدامات احتیاطی را به اطلاع کارکنان برساند.
تبصره 2-1-2-3: کارخانجات سازنده دستگاههای جوشکاری بایستی خطرات احتمالی حین کار را از طریق دستورالعمل ها ،برگه اطلاعات ایمنی وبرچسب محصول به اطلاع کاربران برساند.جهت اطلاعات بیشتربه بخش "اطلاعات احتیاطی وبرچسب های مربوط "این استاندارد وجهت دریافت اطلاعات تخصصی تربهOSHA29 CER ،بخش1200/1910، استاندارد های مربوط به خطرات مراجعه شود.
3-1-2-3- محدوده کار ومسئولیت های مشخص :
مدیریت باید محدوده مصوبه کار را مشخص ورویه های مطمئنی برای جوشکاری وبرشکاری ایمن را اتخاذ کند.نماینده معرفی شده مدیریت برای اجرای عملیات جوشکاری وبرشکاری با صلاحیت در محدوده هایی بخصوص مشخص نشده یا به تصویب نرسیده باشد ،مسئولیت دارد.مدیریت باید اطمینان حاصل کند که افراد از مخاطرات مربوطه آگاه وبا پیش بینی های ذکر شده در این استاندارد آشنا هستند.
4-1-2-3- تجهیزات تایید شده :
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که فقط دستگاه های مصوبه ، مانند :مشعل ها ، چند راهه ها ، رگلاتورها ،شیرهای فشار شکن ، دیگ های کاربید ،دستگاه های جوشکاری ،انبرهای الکترود ووسایل حفاظت ایمنی شخصی ، به کار برده می شود.
5-1-2-3-پیمانکاران :
مدیریت باید جهت انجام عملیات جوشکاری ،پیمانکارانی را انتخاب کند که افراد آنها آموزش دیده ، ماهر وآگاه از خطرات احتمالی باشند.مدیریت باید پیمانکاران را از مواد قابل اشتعال وشرایط خطر آمیزی که ویژه محل کاری آنها می باشد،آگاه سازد.
2-2-3- سرپرستان :
1-2-2-3- به کارگیری ایمن تجهیزات
سرپرستان باید مسئولیت جابجایی ایمن تجهیزات جوشکاری ونیز استفاده صحیح وایمن فرآیندهای جوشکاری را بپذیرند.
2-2-2-3- خطرات آتش سوزی :
سرپرستان باید مشخص نمایند که در محل کار چه نوع مواد قابل اشتعال وقابل سوختن وجود دارد ویا احتمالا" بعدها در محل وجود خواهد داشت. آنها باید تضمین نمایند که این مواد در صورت انجام هریک از عملیات زیر در معرض خطر اشتعال قرار نمی گیرند.
(1) جابجایی کار به محلی بدون مواد قابل اشتعال و دوراز محدوده خطرناک
(2) جابجایی مواد قابل اشتعال به فاصله ی مناسب وایمن نسبت به کار ویا پوشاندن صحیح مواد درمقابل اشتعال ( در صورتیکه امکان جابجایی آسان قطعه کار وجود نداشته باشد ) .
(3) برنامه ریزی صحیح فرآیند جوشکاری وبرشکاری به طوریکه این مواد در معرض خطر اشتعال قرار نگیرند.

۱۳۸٩/۱۱/٢٦ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: