مهندس عساکره کارشناس ارشدبهداشت حرفه ای

مقدمه:

   در حال حاضر با توجه به رشد صنعت ،تکنولوژی و پیچیدگی خطرات ،مدیریت و کنترل آنها به منظور جلوگیری و یا کاهش عواقب جانی و مالی ناشی از وقوع آنها امری ضروری  می باشد به همین دلیل روشهای استاندارد مختلفی برای ارزیابی ابداع گردیده است تا بتوان با استفاده از آنها در مورد وضعیت ایمنی و بهداشت واحد های تولیدی وصنعتی قضاوت درستی داشت و اقدامات مدیریتی و کنترلی را بر حسب اولویتهای تعیین شده دریک صنعت انجام داد.


یکی از روشهای بررسی ریسک و مدیریت آن،روش ویلیام فاین است که از این روش برای تصمیم گیری درباره ضرورت و موجه بودن هزینه های حذف خطر و همچنین لزوم اجرای به موقع برنامه های کنترل خطرات استفاده می شود که در این مقاله به توضیح آن می پردازیم.

اساس این روش براساس محاسبه و ارزیابی نمره ریسک به شرح زیر می باشد:

                                                                                        R:C  E  P

R: نمره ریسک                                          :Cشدت پیامد

E: میزان مواجههE                                        : احتمال وقوع

مقادیر عددی شدت پیامد ،میزان مواجهه و احتمال وقوع خطر طبق جداول زیر می باشد:

                                                                  جدول 1- شدت پیامد( C)

نرخ

طبقه بندی

100

مرگ ومیرمتعدد- توقف طولانی فعالیت – فاجعه بار

50

چندین مورد مرگ ومیر- خسارت بین 4000000 تا 100000 دلار

25

مرگ ومیر،خسارت بین 100000 تا 400000 دلار

15

جراحات شدید(قطع عضو-ناتوانی دائمی)خسارت بین 1000 تا 100000 دلار

5

جراحات متوسط- خسارات تا1000 دلار

1

جراحات وخسارات اندک

 

                                                جدول 2- میزان مواجهه( E)

نرخ

طبقه بندی

10

بطور مداوم(چند با در روز)

6

بطور مکرر(یکبار در روز)

3

گاه به گاه(یکبار در هفته یا ماه)

4

یکبار در سال

1

بندرت(ممکن است در طول عمر سیستم رخ دهد)

5/.

احتمال وقوع آن خیلی کم است

 

                                                              جدول3- احتمال وقوع( P)

نرخ

طبقه بندی

10

در صورت وقوع رویداد، خطر کاملاً مورد انتظار است

5

کاملاً ممکن است- شانس وقوع آن 50% است

3

یک تصادف و مورد غیر معمول خواهد بود

5/0

پس از چندین سال مواجهه رخ نمی دهد ولی بعضی از اوقات ممکن است به وقوع بپیوندد

1/0

یک پیامد غیر محتمل است(اصلاً رخ نداده است)

 

حال با استفاده از جدول 1-2و3 نمره ریسک،محاسبه گردیده واقدامات کنترلی تعیین می شود.

                             جدول نمره ریسک و اقدامات کنترلی

نرخ

فعالیتهای لازم

1500-200

اقدام فوری اصلاحی-توقف پروسه تا زمان کاهش خطر

199-90

نیاز به بررسی و توجه هر چه سریع تر است

89-0

خطر بایستی بدون تأخیر برطرف شود ولی وضعیت اضطراری نیست

 

 

پس از مشخص شدن نمره ریسک، میزان هزینه های قابل قبول از فرمول زیر محاسبه می گردد

                                                                                      J=             R   

            CF  DC                                                                                       

j:هزینهR                                         :نمره ریسک

CF:فاکتور هزینه                         DC:درجه تصحیح

مقادیر عددی CFوDF از جداول 4و5 به دست می آید.

 

جدول4- هزینه تخمینی برای فعالیتهای اصلاحی(CF)

نرخ

طبقه بندی

10

بیشتر از 50000دلار

6

50000-25000دلار

4

25000-10000دلار

3

10000-1000دلار

2

1000-100 دلار

1

25-100دلار

5/0

زیر 25 دلار

 

جدول5- درجه تصحیح(مقداری که خطر کاهش می یابد)DC

نرخ

طبقه بندی

1

به میزان 100% خطر حذف می شود

2

حداقل 75% خطر حذف می شود

3

75-50% خطر حذف می شود

4

50-25% خطر حذف می شود

6

کمتر از 25% خطر حذف می شود

            

چنانچه میزان j>10 باشد ،هزینه های کنترلی قابل قبول بوده واگر10>j باشد غیر قابل قبول خواهد بود.

در نهایت باید این نکته را متذکر شد که روش ویلیام فاین راه ساده ای را برای ارزیابی انواع مختلف خطرات و کنترلها جهت بررسی و تصمیم گیری به مدیران ارائه می دهد و بایستی فقط به عنوان راهنما استفاده شود.

 

 منابع و مأخذ:

1-Nichls  Bahr System  Safty and Risk Assement Tylor 8 Francis1997  

۱۳٩٠/٢/۱٧ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: