هدف کلی :

 حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران ازطریق شناسایی بیماریهای شغلی و پیشگیری از آنها 

اهداف فرعی :


افزایش تولید وبهره وری

    ارزشیابی عوامل زیان آورمحیط کار

کاهش مواجهه کارگران با عوامل زیان آور

    تشخیص زودرس بیماریهای ناشی از کار

    کاهش بیماریهای شغلی وحوادث ناشی از کار

   فعالیتها :

 الف - نظارت بر شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات طب کاربصورت :

1)      بازدید از محل کارخانه ومحل فعالیت

2)      بازبینی پرونده بهداشتی کارگران

3)      معاینه مجدد کارگران توسط پزشک مرکز وارزیابی آن با مواجهات وعوامل آسیب رسان شغلی

ب - نظارت بر فعالیت طب کار مراکز بهداشت شهرستانها در زمینه بهبود وتقویت سیستم نظارتی واجرایی دولتی

ج - نظارت برنحوه ارائه خدمات طب کاروبهداشت حرفه ای در کارخانجات توسط پزشکان شاغل در صنعت وکارشناسان بهداشت حرفه ای مشاور به صورت مراجعات حضوری وارزیابی پرونده بهداشتی کارگران وفعالیت های بهداشتی محیط کار به نحوه انجام معاینات وآزمایشات مورد نیاز

آموزش

ü     اجرای برنامه مدون طب کارویژه پزشکان عمومی ( براساس نیاز وشرایط استان)

ü     اطلاع رسانی مدیران وکارفرمایان صنایع

ü     همایش اطلاع رسانی پزشکان عمومی وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درصنایع در مورد آخرین دستورالعملها ونکات علمی مرتبط با خدمات سلامت کار

ü     تدوین دستورالعملهای مورد نیاز واصلاح دستورالعملهای جاری

 نکاتی که باید در برنامه های طب کار  رعایت گردد:

1.      مراکز بهداشت شهرستانها می بایستی از امکانات مراکز طب کار خود بهمنظورانجام معاینات ادواری کارگران کارگاههای تحت پوشش  استفاده نموده وانجام معاینات کارگاههای بالای 50 نفر به مرکز تخصصی طب کار  واگذار گردد.

2.      تعداد شرکتهای خصوصی خدمات سلامت کار در استان آذربایجان غربی  در حال حاضر یک  شرکت فعال می باشد .

3.      مکاتبه با شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات سلامت کار تنها از طریق معاونت بهداشتی استان صورت می پذیرد. درصورت مشاهده مشکل در کار شرکت شبکه ها بایستی، مراتب به واحد بهداشت حرفه ای استان گزارش وپیگیری نمایند .

4.      صدور ولغو مجوز سلامت کار( طب کار ، بهداشت حرفه ای از طریق معاونت بهداشتی دانشگاه – واحد بهداشت حرفه ای صورت می پذیرد .

5.      تیم سلامت شهرستان متشکل از کارشناس بهداشت حرفهای ( ترجیحا“ مسئول ) وپزشک دوره دیده طب کار می بایستی طبق برنامهزمانبندی شده نسبت به بررسی فعالیت معاینات کارگران صنایع تحت پوشش خوداقدام نموده ومجموع گزارشات حاصل از بازرسی ها را به معاونت بهداشتی استان اعلام نمایند .

برنامه بازآموزی مدون طب کار

 دوره بازآموزی مدون طب کار باهدف بازآموزی پزشکان عمومی درزمینه آلاینده های محیط کار وبیماریها وعوارض ناشی ازکار و طرق درمان بیماریها،توسط واحدبهداشت حرفه ای معاونت امور بهداشتی  با مشارکت گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت و مرکزتوسعه مطالعات وآموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  جهت پزشکان عمومی برگزار می گردد .

 دراین دوره پزشکان درخصوص موضوعات ذیل آموزش می بینند :

1.      اهداف بهداشت کاروخدمات بهداشت حرفه ای

2.      بیماریهای روانی، پوستی ،کلیوی، ریوی، قلبی وگوش واسکلتی عضلانی ناشی ازکار

3.      مسمومیتهای ناشی ازکار

4.      سرطانهای شغلی

5.      عوامل شیمیائی ، فیزیکی و ارگونومیک محیط کار

6.      آشنائی با مواد قانون کارمرتبط با بحث سلامت محیط کار

7.      نحوه تکمیل فرمهای معاینات شغلی وبیماری یابی شغلی

 مراحل اجرای برنامه :

v   شناسایی کارگاههای فعال خانگی و غیر خانگی در محدوده تحت پوشش

v   شناسایی شاغلین این کارگاهها

v   تهیه برنامه زمانبندی بازدید از کارگاههای تحت پوشش (حداقل سه بازدید در سال)

v   تشکیل پرونده پزشکی شاغل جهت شاغلین کارگاهها

v   ارجاع شاغلین با توجه به بعد کارکنان واحد تولیدی به خانه بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی جهت انجام معاینه پزشکی طبق یک برنامه زمان بندی شده

v   پیگیری انجام اقدامات پاراکلینیک لازم (تجویز شده توسط پزشک) توسط شاغل

v   پیگیری ارجاعات تخصصی درخواست شده و ارجاع مجدد شاغل به خانه بهداشت در صورت لزوم

v   آموزش شاغلین در خصوص اهمیت انجام معاینات دوره ای و بیماریهای شغلی

v   آموزش کارفرمایان در خصوص اهمیت انجام معاینات دوره ای و بیماریهای شغلی

v   بایگانی پرونده معاینات در پرونده مربوطه

۱۳٩٠/٢/٩ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: