بخش اول : مشخصات ماده نام

آمونیاک اسامی مترادف/فرمول شیمیایی : ANHYDROUS AMMONIA


: بخش دوم

نقطه جوش :C ˚ 35/33 - نقطه ذوب : C ˚ 7/77- نقطه انجماد : ــــ حلالیت در آب : 34% درC˚20 و 47%‏درC˚0 وزن مخصوص : 77/0 دروزن مولکولی : gr/mol03/17 چگالی بخار : 6/0 فشار بخار : atm 10 درC˚7/25 میزان تبخیر : ــــ حالت فیزیکی : گاز یا مایع بو و شکل ظاهری : بوی‏خیلی‏تند و‏ ‏زننده‏-‏بیرنگ ‏ PH

بخش سوم : اطلاعات آتش سوزی و انفجار نقطه آتش گیری

حالت گازی در دمای اتاق حد پایین انفجار : 16 درصد حجمی دمای خود اشتعالی : C ˚ 651 درمجاورت کاتالیست آهن حد بالای انفجار : 25 درصد حجمی مواد خاموش کننده : قطع جریان گاز استفاده از آب جهت رقیق‏سازی و همچنین خنک‏کردن اطراف محل آتش‏سوزی خطرات انفجار یا آتش سوزی : در مجاورت گرما خطر انفجار و آتش‏سوزی دارد. وجود روغن و مواد اشتعال‏زا خطر آتش‏سوزی را افزایش می‏دهد . روش ویژه اطفاء حریق : بعلت‏متصاعدشدن‏گازها و بخارات سمی هنگام آتش‏سوزی استفاده از دستگاه تنفسی لازم است.: 

 بخش چهارم : اطلاعات مربوط به واکنش ماده ثبات/پلی مریزاسیون

 در دمای اتاق در محفظه‏های سربسته هنگام جابجایی و انباشت پایدار می‏باشد . در دمای بالای C ˚ 50 به گازهای نیتروژن و هیدروژن تجزیه می‏شود . پلی مریزاسیون خطرناک رخ نمی‏دهد . ناسازگاری شیمیایی : در تماس با برن هالیدها , اکسید اتیلن , اکسیژن + پلاتینیوم و اکسیدانتهای قوی واکنشهای انفجاری شدید ایجاد می‏کند . تماس با فلزات سنگین و ترکیبات آنها , برماین , اکسید نقره , کلرید نقره و نیترات نقره ترکیبات انفجاری تولید می‏کند . تولید مواد خطرناک در اثر تجزیه : در اثر تجزیه بخارات سمی آمونیاک و اکسیدهای نیتروژن (NOx) تولید می‏شود .

بخش پنجم : اطلاعات مربوط به خطرات بهداشتی :

 اثرات حاد : با توجه بهo گوارش þ تماس چشمی þ استنشاق þراههای ورود تماس پوستی  میل ترکیبی شدید با آب بیشتر بر بافتهای مخاطی بدن تاثیر گذاشته و سبب سوزش چشم , بینی و دستگاه تنفسی و التهاب گلو می‏شود . در اثر تماس با چشم سبب کوری موقت یا دائم می‏شود . اثرات مزمن : در‏اثر‏تماس‏با‏پوست‏سبب‏مرگ‏بافتها‏می‏شود . در‏اثر oاستنشاق ‏دراز مدت سبب التهاب ‏برونشها (نای)‏می‏شود. عوارض ماده : سرطان زایی   کمکهای اولیه چشم ها : شستشوی چشمهاo جهش زایی o اثرات تولید مثل oناهنجاری زایی  و زیر پلکها حداقل به مدت 15 دقیقه . (برای پیشگیری از کوری 10ثانیه اولیه حیاتی است) پوست : شستشوی سریع پوست با آب فراوان . استفاده از آب و صابون جهت شستشو توصیه می‏شود . استنشاق : انتقال مصدوم به هوای تازه و دادن تنفس مصنوعی در صورت لزوم . گوارش : به‏شخص‏بیهوش‏چیزی‏نخورانید و وی را وادار به استفراغ نکنید . به شخص هوشیار مقداری آب یا شیر بخورانید .

 بخش ششم : روش جمع آوری ضایعات ناشی از نشتی و ریخت و پاش نشتی :

 برای کاهش غلظت آمونیاک گازی در اطراف محل نشتی از آب بصورت مه‏پاش استفاده شود . پرسنل باید از استنشاق و تماس پوستی با این ماده محافظت شوند . جهت رقیق‏سازی گاز محیط تهویه شود . تمام منابع ایجاد گرما و جرقه محافظت گردند . جمع آوری ضایعات : با توجه به اینکه این ماده یکی از آلاینده‏های مهم محیط زیست می‏باشد , بایستی اقدامات پیشگیرانه جهت خنثی‏سازی و کنترل آن در محیط (آب و هوا) به نحو مطلوبی بعمل آید .

بخش هفتم : پیشگیری و حفاظت ویژه وسایل حفاظت فردی

 سایر تجهیزات : ــــþ لباس حفاظتی þ کفش ایمنی þ عینک þ دستگاه تنفسی þدستــکش  روش انبار کردن : مخازن یا سیلندرها در جای خنک با تهویه مناسب و به دور از عوامل اکسیدکننده , منابع جرقه و گرما , مواد اشتعال‏زا و مواد ناسازگار (مخصوصاً کلر , برم ید و اسیدها) انبار شوند . کنترل مهندسی : تجهیزات باید برای جلوگیری از استنشاق و تماس پوستی با آمونیاک طراحی شوند . سیستمهای مهندسی باید ضد انفجار بوده و از مس , برنج , برنز و فولاد گالوانیزه در تماس با آمونیاک استفاده نشود . اطلاعات مخصوص حمل و نقل : با برچسب گاز سمی حمل شود .

مشخصات فیزیکی

۱۳۸٩/۱۱/۱٩ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: