یک پژوهش نشان داده است که مصرف سیگار در تشدید افت شنوایی ناشی از سر و صدا و آلودگی صوتی تاثیرگذار است.

نتایج پژوهشی که به منظور تعیین میزان آسیب به سیستم شنوایی افراد شاغل در یک کارخانه واگن‌سازی در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری صورت گرفته، حاکیست که میزان مصرف سیگار رابطه مستقیمی با شدت آسیب شنوایی در کارگران مواجه با سر و صدا دارد.

بر اساس یافته‌های این پژوهش که توسط دکتر محمد مهدی مظهری، متخصص طب کار و بیماری های شغلی انجام شده، سر و صدا یکی از شایع‌ترین عوامل زیان آور محیط کار است که می‌تواند سبب افت شنوایی حسی ـ عصبی شود. این عارضه غالباً دایمی و غیرقابل برگشت است، اما تقریباً بطور کامل قابل پیشگیری است.

در این مطالعه، پس از اعمال معیارهای خروج، 252 کارگر مرد سیگاری مواجه با سر و صدا با همین تعداد کارگر غیرسیگاری که از جهات دیگر با گروه اول مشابه بودند، وارد بررسی شده و از نظر میزان نقص عضو شنوایی با یکدیگر مقایسه شدند. درصد نقص عضو شنوایی در هر گوش مطابق فرمول AAO محاسبه شد.

یافته‌های مطالعه حاکیست میـزان آسیب شنــوایـی دو گــوش در کـارگــران سیـگــاری به طـور معنــاداری نسبــت به کــارگــران غیــرسیگـاری بالاتــر بـــود . همچنین در آنالیز آماری رگرسیون لجستیک (پس از تعدیل اثر عوامل مخدوش‌کننده) باز هم میان مصرف سیگار و نقص عضو شنوایی در دو گوش، ارتباط معنی‌داری وجود داشت. همچنین این آنالیز نشان داد که در کارگران تحت بررسی با افزایش تعداد پاکتهای مصرف شده سیگار، میزان خطر نسبی آسیب شنوایی در دو گوش افزایش می‌یابد.

مطالعه سپس نتیجه می‌گیرد که مصرف سیگار نقشی در ایجاد نقص عضو شنوایی در دو گوش دارد؛ بنابراین ترک مصرف سیگار و یا تعدیل عادات سیگار کشیدن می‌تواند افت شنوایی ناشی از سر و صدا را کاهش داده و یا حداقل وقوع آن را به تأخیر بیندازد.

۱۳٩٠/٢/٢ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: