موضوع ترجمه: بازرسی های OSHA

ترجمه : فرح قبادی تبار

کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت نیکوباف

 

 

 

 

این کتابچه آگاهی به عنوان نوعی نظر اجمالی ناکاملی از استانداردهای ویژه در نظر گرفته شده منسوب به موضوع این نشریه که  پذیرش مسئولیتهارا تعیین نکرده است و بطور آشکار در استانداردهای OSHA وکار بهداشت وایمنی شغلی قرار داده اند . علاوه بر این چون تفاسیر وخط مشی کار ممکن است در زمانهای بالا تغییرکند برای راهنمایی بیشتر پذیرش الزامات OSHA خواننده باید بطور امروزی مشورت کند وتفاسیراجرایی وتصمیمات را توسط بهداشت وایمنی توسط بازرسین شغلی در دادگاه مرور کند . محتویات این نشریه بطور عمومی ممکن است مغرضانه وبدون اجازه دولت فدرال باشد منبع اعتبار درخواست شده است ولی نیاز نیست.این اطلاعات صدمات وآسیبهای حسی افرادرا بنا بر درخواست در دسترس خواهد گذاشت.

تلفن تماس : 1999- 693(202)

تله تایپ : 5627 – 889 ( 887)

 

 

 

 

فهرست

 

مقدمه

 

اوالویت های بازرسی OSHA چیست ؟

 

بازرس چطور برای بازرسی آماده می شود؟

 

بازرسی شامل چه مراحلی است ؟

 

پیامد یک بازرسی چیست؟

 

مراحل تحقیق از کار چگونه است ؟

 

امداد وخدمات وتاثیرات OSHA.

 

ادارات ناحیه ای ومنطقه ای OSHA.

 

طرحهای تایید شده بهداشت وایمنی OSHA.

 

ادارات مشاوره ای OSHAدر محل کار .

 


مقدمه : بر اساس قانون بهداشت وایمنی شغلی از سال 1970، بهداشت وایمنی شغلی OSHA اجرای بازرسی های کارخانه ها وبررسی اینکه آیا کارفرمایان از استانداردهای استخراج شده که توسط سازمان جهت ایمنی وبهداشت محلهای کاری تصویب شده را بکار می برند.OSHAهمچنین قسمت(1)(a)5 کار را اعمال کرده است وهمانند ( ماده عمومی کار) می داند که برای هر کارگر( زن یا مرد) باید شرایط کار ایمن و بهداشتی فراهم شود.

بازرسی ها وتحقیقات کارخانجات توسط کارکنان بهداشت وایمنی تابع OSHA که بصورت تخصصی در رشته ایمنی وبهداشت شغلی آموزش دیده اند اجرا می شود. مراحل اجرای برنامه بهداشت وایمنی شغلی شان را از میان طرحهای تایید شده تحت بخش ( b) 18 کار باید بر طبق استانداردها اتخاذ کرده والزامات را اعمال کنند که از نظر موثر بودن حداقل در حد الزامات فدرال باشد. در حال حاضر 26 مرحله وزمینه هایی با طرحهای بهداشت وایمنی تایید شده OSHA وجود دارد .که 23 مرحله موارد اختصاصی وعمومی را پوشش می دهد ( کنترل مراحل ومواضع) و3 مرحله فقط موارد عمومی را پوشش می دهد .مراحل طرحها را باید با استانداردهای قابل مقایسه با استانداردهای فدرال که 6ماه از صدور آن نگذشته باشد انتخاب کرد .

با وجود این بیشتر مراحل انتخاب استانداردها شبیه استانداردهای فدرال است و شیوه های بازرسی مشابه است ( که شامل استنادات وجرایمی متناسب با کارگر وکارفرما ومسئولیتها است)اگر در هر مرحله از الزامات بهداشت وایمنی شغلی اختلافات یا اضافاتی باشد شما باید مستقیما با مراحل نقشه سازمانی که تعیین کننده است ارتباط داشته باشید  . بازرسی ها همواره بدون تذکر وتاکید اجرا می شود ولی الزامات خاصی تحت نظر OSHA وجود دارد که که در صورت وجود شرایط وموارد معینی کارفرما را موظف به انجام  تصحیحات و اقدامات اصلاحی می کند که باید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت انجام شوند.

این شرایط شامل مراحل زیر است :

 

-         شرایط خطر قریب الوقوع که نیاز به تصحیح فی الفور دارد .

-         بررسی حوادثی که کارفرما یه سازمان راجع به مرگ وسانحه گزارش داده است.

-         بازرسی هایی که باید بعد ازساعات کار روزانه یا آماده سازی ها وانجام تدارکات خاص موردنیاز اجرا شود.

-         مواردی که نیاز به تذکر است که نماینده کارگر وکارفرما یا دیگر پرسنل حاضررا در برابر خطر حفظ کنند.

-         درمواردی که هدف و دلیل منطقی وجود دارد که بازرسی بیش از 5 روز کاری به تاخیر بیفتد.

-         شرایطی که مدیر ناحیه ای OSHA تذکر کافی را برآورد کند که بازرسی موثر وکاملتری را ایجاد خواهد کرد.

 

کارفرمایانی که تذکرکافی از یک بازرسی دریافت می کنند باید نماینده کارگرانشان را مطلع سازند یا ترتیبی دهند که OSHA  این کار را انجام دهد .اگر کارفرمایی از پذیرش بازرسOSHA خودداری کند ویا سعی درمداخله در بازرسی داشته باشد این کار بامجوز قانونی انجام می شود.همچنین حکمی جهت بازرسی فراهم می کند.

 

اولویت های بازرسی OSHA چه چیزهایی هستند ؟  

 

همه 111میلیون کارخانه تحت پوشش این کار نمی توانند فورا بازرسی شوند ابتدا باید به بدترین شرایط توجه شود. در این صورت OSHA سیستمی از اولویت های بازرسی مقرر داشته است .

 

خطر قریب الوقوع

شرایط خطر قریب الوقوع  برتری بالایی را دریافت می دارد.خطر قریب الوقوع موقعیتی است که اطمینان وقوع خطر وجود دارد که ممکن است سبب مرگ یا صدمات فیزیکی حاد جدی شود احتمال وقوع قبل از حادثه می تواند با اجرای روشهای معمولی حذف شود.        

 

هرگاه بازرس OSHA خطر قریب الوقوعی را مشاهده کند می بایست در خصوص برطرف کردن اختیاری آن وعدم مبادرت به در معرض خطر قراردادن کارگران به کارفرما هشدار دهد.

کارفرما موظف است اقدامات انجام شده را گزارش دهد در غیر این صورت OSHA می تواند توسط یک وکیل محلی وبا ارجاع موضوع به یک دادگاه فدرال برای صدور حکم ممنوعیت ادامه کار در شرایط خطرناک اقدام کند .

سانحه ها وتصادفات مرگبار 

 

ارجحیت دوم مربوط به بررسی از مرگها یا تصادفاتی است که منجر به مرگ یا بستری شدن تعداد 3نفر یاتعداد بیشتری از کارکنان در بیمارستان می شود .همچنین کارفرما موظف است همه سوانح را ظرف 8 ساعت به OSHA گزارش دهد.OSHA بررسی می کند تا علت حوادث را مشخص کند که آیا استانداردهای OSHA وجود داشته که تخلف صورت گرفته است.

 

شکایات وارجاعات

 

ارجحیت سوم مربوط به شکایات جدی کارگر به علت شرایط کاری ناسالم ونا ایمن وارجاعات خطر از هر منبعی که در آن کارخانه وجود دارد.وقتی کارگریقین پیدا کرد که در معرض صدمات قریب الوقوعی از یک خطر است یا وقتی صدمات فیزیکی اورا تهدید می کند این امر به کارگر امکان می دهد که بطور مستقیم از OSHA درخواست بازرسی کند . درصورت درخواست، OSHA به طرز محرمانه ای مدعی خواهد شد تا کارگررا از شکایات وتاراحتیهایی که در شغل مربوطه است آگاه کند ودرصورت تقاضا ملزم به بازرسی دوباره غیررسمی از هر تصمیمی که بدون بازرسی اتخاذ شده است شود.

 

بازرسی های برنامه ریزی شده

  

ارجحیت بعدی بازرسی های برنامه ریزی شده هدفمند برای صنایع خاص پرخطر، کارخانجات ومشاغل ویا موارد بهداشتی یا صنایع دیگر شناسایی شده در مراحل بازرسی فعلی OSHA می باشد . مبنای انتخابOSHA در صنایع جهت بازرسی بر پایه میزان شیوع صدمات وشرح استناد وسوابق وکارگران در معرض مواد شیمیایی ویا بصورت تصادفی است. همچنین ممکن است OSHA بسته به توزیع کارخانجات ، برنامه های تاکیدی خاصی را که در حوزه محلی ومنطقه ای یا ملی هستند را گسترش دهد.

معمولا OSHA بطور جامعی بازرسی های ایمنی در تولید موسسات را با توجه به روزهای کاری تباه شده در سطح بالا مدیریت خواهد کرد .اداره ملی آمار کاردرتولید فعلی، میزانی کاربردی برای OSHA  است .

ممکن است مراحلی جهت برنامه ریزیهای بهداشت وایمنی شغلی شان که تا اندازه ای سیستمهای متفاوتی در شناسایی صنایع از طریق بازرسی دارند استفاده شود.

 

پیگیری بازرسی ها

 

پیگیری بازرسی در مواردی است که کارفرما ملزم به اصلاح سازی تخطی های تذکر داده شده است ونظر نهایی صادر می شود.اگر کارفرمایی تصحیح تخلفی را بطور مناسب انجام ندهد بازرس OSHA او را به کوتاهی در این کار مطلع ومتهم می سازد این امر مستلزم مجازات علاوه بر تصحیح تخلفات است .

 

 

بازرس چطور برای بازرسی آماده می شود ؟

 

بازرس موارد را به سازمان ارائه می دهد وانتظار می رود که مهارتش را در زمینه بهداشت وایمنی بطور مؤدبانه وبا تجربه نشان دهد .بازرس قبل از بازرسی از تعدادی از واقعیتهای احتمالی مربوط به محل کار مانند سابقه بازرسی و طبیعت شغل واستانداردهای ویژه ای که ممکن است استفاده شود مطلع خواهد شد .این آگاهی دانش پتانسیل خطرات ومراحل کاری را که ممکن است بازرس مربوطه به آن برخورد کند را فراهم می کند وبه او در انتخاب تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای حفاظت در برابر خطرات در طی بازرسی کمک می کند.

 

 

بازرسی شامل چه مراحلی است؟

 

وقتی بازرس OSHA به موسسه ای می رسد مدارک رسمی را نشان می دهد وتقاضا میکند تا با نماینده مدیریت به طور خصوصی ملاقات کند. کارفرمایان همیشه باید مدارک بازرسان را بخواهند وببینند. ممکن است کارفرما از فدرال OSHA تحقیق نماید یا مدارک بازرس مربوط را از طریق تماس تلفنی با نزدیکترین فدرال تحقیق کند یا از اداره OSHA بپرسد . بازرس نمی تواند در آن زمان حین بازرسی مجازاتی را تعیین کند ویا کمک یا چیزی دریافت کند  در مورد بازرسی که اقدام به چنین کاری کند کارفرما موظف است با FBI تماس بگیرد یا فورا از طریق دادگستری محلی بطور رسمی اقدام کند .  

 

 

کنفرانس افتتاحیه

 

در کنفرانس افتتاحیه بازرس توضیح می دهد که موسسه چطور انتخاب شده وچه حوزه مناسب وشایسته ای از بازرسی خواهد داشت . اگر بازرسی محدود شده یا خاتمه یافته باشد در این شکل بازرس تحقیق خواهد کرد که آیا OSHA جهت پیشرفت بازدید مشاوره ای تامین می کند یا چه مهارتی پیگیری شده است یا چه معافیتی در بازرسی در طی برنامه مشاوره دریافت شده است .بازرس هدف از بازدید وحوزه بازرسی واستانداردهایی که بکار می برد را شرح می دهد ، بازرس از کارفرما رونوشت اطلاعاتی راجع به استانداردهای بهداشت وایمنی قابل اجرا در کارخانه می گیرد به خوبی رونوشتی که از یک کارگر شاکی میگیرد( شامل  رونوشتی  باحذف نام گارگر بنا به درخواست خودش ) .

بازرس از کارفرما می خواهد که نماینده ای انتخاب کند تا او را در حین بازرسی همراهی کند . همچنین بازرس به نماینده کارگر منتخب فرصت توجه کردن به کنفرانس افتتاحیه وهمراهی با بازرس در طی بازرسی را می دهد . اگریک قرار داد مشخص نماینده به کارگران نشان داده شود سبب خواهد شد که نماینده کارگر بعنوان همراه بازرس در نظر گرفته شود. همچنین اگر کمیته تجهیزات حفاظتی وجود دارد از بین کارگران عضو کمیته ،  نماینده کارگران در نظر گرفته می شود ( در صورت فقدان نماینده قراردادی مشخص ) .

در هیچ جایی گروههای کارگری نیست که کارگران خودشان بتوانند نماینده خود را انتخاب کنند ، ممکن است بازرس نماینده را تعیین کند در صورتی که کارگری بتواند نظر دیگر کارگران را بیان کند .

 برای هر بازرسی به یک نماینده کارگر نیاز نیست در جایی که نماینده کارگر مجاز وجود ندارد در این صورت بازرس موظف است که تعدادی از کارگران را بطور مناسب ومنطقی راجع به اهمیت بهداشت وایمنی محل کارشان مشاوره کند .

 

 

بررسی مرحله ای

 

پس از کنفرانس افتتاحیه ، بازرس ونماینده همراه کلیه محلهای موسسه را جهت شناخت خطرات بهداشتی وایمنی بازرسی می کنند . روش وتداوم بازرسی را بازرس تعیین می کند. بازرس در زمان مشاوره با کارگرهر نوع تلاشی انجام تا وقفه های کاری را کاهش دهد.او اوضاع بهداشت وایمنی را تحت توجه واعمال قرار می دهد وکارگران را به طور خصوصی مشاوره می کند ودر صورت نیاز عکسها ونوار ویدئویی تهیه می کند وسند موجود را مطالعه کرده ووارسی ها راثبت می کند ، نمونه هوا جمع آوری کرده وتراز صدا اندازه گیری می کند وکنترلهای مهندسی موجود را بررسی می کند وکارگران در معرض فیوم ها وگازها وغبارات سمی را بازبینی می کند .یک دوره بازرسی ممکن است همه یا قسمتی از موسسه را تحت پوشش قرار دهد حتی اگر بازرسی ناشی از یک شکایت خاص ، مرگ  یا سانحه باشد اگر بازرس حین بررسی خلافی را کشف کند ممکن است تقاضا کند تا بررسی را توسعه دهد . بازرس کلیه رموز کار را با رعایت محرمانه بودن حفظ می کند بازرس در طی بازرسی با کارگران مشاوره می کند .ممکن است توقف کند وسوالاتی اختصاصی از کارگر راجع به وضعیت بهداشت وایمنی واعمال در محیط کارشان بپرسد . هر کارگری بر طبق شناخت کارفرما حفاظت شده تا کارگر از بهداشت وایمنی درست، بهره مند شود .  OSHA اهمیت خاص کار و الزامات ثبت اسناد را تشخیص می دهد. بازرس اسناد مربوط به مرگها و صدمات وبیماری که کارفما بایستی حفظ ونگهداری کند را بررسی خواهد کرد او بررسی خواهد کرد تا رونوشت کاملی از تازه ترین فصول OSHA از 300شماره ای که باتوجه به نیاز پست شده اند و پوستر محل کار OSHA ( OSHA3165)  که بهداشت وایمنی صحیح کارگران را بطور برجسته  شرح داده است را ببیند  . هر جا که ثبت تماس کارگربا مواد سمی وعوامل فیزیکی مضر نیاز است بازرس به جهت تبعیت از قانون والزامات نگهداری آنها را تست خواهد کرد .همچنین بازرس رونوشتی اطلاع خطر کاری را از کارفرما تقاضا می کند تحت استاندارد اطلاع  خطر OSHA  ، کارفرما باید اطلاعیه گسترده ای از برنامه اطلاعاتی کاری را که شامل فراهم سازی اتیکت جعبه یا محفظه ، اطلاعات ایمنی مواد است را تسلیم کند وهمه کارگران آموزش لازم راببینند .برنامه باید شامل لیستی از مواد شیمیایی مخاطره آمیز در هر محیط کاری باشد و روشی که کارفرما برای آگاه کردن کارگران نسبت به خطرات استفاده خواهد کرد باید مربوط به مواد شیمیایی باشد .بازرس در طول بازرسی به کارفرما تذکر خواهد داد تا هرگونه شرایط ناایمن ونا سالم کاری را اصلاح کند .در همان زمان بازرس در صورت تمایل کارفرما راجع به کارهای اصلاحی بحث خواهد کرد. بسیاری از تخلفات کشف شده توسط بازرس فورا قابل اصلاحندهرگاه کارفرما آن معایب را رفع کند بازرس فورا آنرا ثبت می کند تا به حسن نیت کارفرما در پیروی از قانون کمک کند .هر چند تخلفات اصلاح شده باشند لیکن به عنوان پایه مستندی بکار خواهد رفت.اگر اگر برای هر خطایی اخطار درنظرگرفته شود OSHA در صورت ممکن جرائم تعدادی از تخلفاتی که بسرعت تصحیح شده باشد را کاهش می دهد.

 

 

کنفرانس اختتامیه

 

در پایان بازرسی ، بازرس کنفرانس اختتامیه را با حضور کارفرما ، کارگران ویا نماینده کارگران مدیریت واجرا می کند . بازرس به کارفرما وهمه اعضاء دست اندر کاردیگر یک کپی ازاصلاحات ومسئولیتهای کارفرما برطبق بازرسی OSHA(OSHA 3000) برای بررسی دوباره وبحث ارائه می دهد . بازرس با کارفرما راجع به رعایت کلیه شرایط ناایمن وناسالم در طی بازرسی بحث می کند وهمه تخلفات واضح را که ممکن است برایشان حاصل شود بیان می دارد یا استنادی پیشنهاد کرده وجربمه ای در نظر می گیرد.بازرس هیچ جریمه پیشنهادی خاصی را بیان نمی دارد اما کارفرما را نسبت به اصلاحات حقوقی آگاه خواهد کرد . کارفرما در طی کنفرانس اختتامیه ممکن است بخواهد اسناد را ارائه دهد تا تلاش ها یش را به بازرس نشان دهد واطلاعاتی فراهم کند که بتواند به OSHA کمک کند که مدت موردنیاز کاهش واصلاح خطای مورد اتهام را تعیین کند . در مواقع لازم ممکن است بازرس بیش از یک کنفرانس اختتامیه را ملزم بداند معمولا زمانی آن لازم است که بازرسی شامل ارزشیابی از خطرات بهداشتی ،  بیشتربعد از بررسی دوباره گزارشات آزمایشگاهی یا  بعد از اینکه مامور مدرک واقعی بیشتری را در زمان پایان بررسی یک تصادف کسب کند ، می باشد.  

بازرس مربوطه اعلام می دارد که ادارات ناحیه ای OSHA مراکز اصلی خدمات کاملی هستند که بطور عمومی از برنامه ها و فعالیتهای OSHA خبر می دهند . آن شامل اطلاعات جدید یا استانداردهای اصلاح شده ، مراحل استانداردهای پیشنهادی ، تفسیر دوره ای یا دادرسی های عمومی است .

علاوه بر این ادارات ناحیه ای ، متخصصین فنی ومواد وملاقات کنندگان سازمانهای دیگر وسازمانهای مجرب از نظر تخصص را تدارک می بینند . ادارات ناحیه ای  برنامه های بهداشت و ایمنی موثر را از طریق برنامه های حفاظت اختیاری وفراهم کردن اطلاعات با مطالعه روشهای پیشنهادی در موسسه آموزش OSHA یا ادارات وابسته ملی رواج می دهند .

 

اگر کارفرما در هیچکدام ازکنفرانسهای افتتاحیه واختتامیه که با کارفرما قرارداد منعقد شده شرکت نکند ، در صورت تقاضا  بازرس در بحث جداگانه ای نماینده کارگر را ملزم می کند تا راجع به مسائل حقوقی صریح کارگران بحث کند.

 

پیامد یک بازرسی چیست؟

 

پس از بازرسی بازرس یافته ها را گزارش می کند مدیر ناحیه ای تعیین می کند که او استاد ویا جریمه های در نظر گرفته شده را صادر خواهد کرد .

 

 

 

 

 

استنادات

 

استنادات ، کارفرما وکارگران را از مقررات واستانداردهای گفته شده که مورد تخلف واقع شده اند وتنظیم مدت زمان پیشنهادی تا خطرات اظهار شده راتصحیح کنند آگاه می کند . کارفرما استنادات وتذکرات جرائم در نظر گرفته شده را از طریق پست سفارشی دریافت خواهد کرد . کارفرما باید کپی از هر استنادی را در محل یا نزدیک جایی که تخلف اتفاق افتاده را ظرف مدت سه روز پست کند یا اینکه شایعترین تخلف را کاهش دهد.

 

 

جرائم

 

انواع تخلفاتی که ذکر شده اند و جرائمی که در نظر گرفته شده اند را شامل است .

 

تخلفات مهم دیگر

 

تخطی هایی که ارتباط مستقیم با سلامت وایمنی شغلی دارند ولی شاید سبب مرگ یا صدمات فیزیکی جدی نشوند.OSHA  ممکن است جرائمی بین 1000 –  0 دلار برای هر تخلف بر آورد کند . ممکن است آژانس جرائمی پایین تر برای تخلفات مهم دیگربه اندازه 95% بسته به حسن نیت کارفرما ( انجام فعالیتهایی که از دستورالعمل تبعیت شده است ) وسابقه تخلفات و وسعت شغل تنظیم کند .

    

تخلف مهم

 

تخلفی که احتمالا بصورت بنیادی وجود دارد که می تواند منجر به مرگ یا صدمات فیزیکی جدی شود. OSHA برای هر تخلف مهم بسته به شدت تخلف جرائمی بین 7000- 1500 دلارارزیابی می کند . ممکن است OSHA برای یکسری  تخلفات مهم دیگر جرائمی در سطح پایین تری باتوجه به حسن نیت کارفرما ، سابقه تخلفات ووسعت شغل تنظیم کند.

 

تخلف یا تخطی عمدی

 

تخلفی که کارفرما عمدا وآگاهانه مرتکب می شود . کارفرما از وجود شرایط خطرناک آگاه است وشرایط تخلفات مربوط به یک استاندارد یا الزامات دیگرکار را می داند وتلاش مناسب ومنطقی جهت حذف آن نمی کند در این باره ممکن است OSHA برای هر تخلف عمدی 70000 دلار جریمه پیشنهاد کند.  حداقل جریمه تخلف عمدی 5000 دلار است. کارفرمایی که در یک اقدام قانونی جزایی به علت تخلف عمدی از استانداردی که سبب مرگ یکی از کارگران شده ، مجرم شناخته شده است وممکن است جریمه ای به اندازه 250000دلار ( یا اگر کارفرمای موسسه ای باشد تا 500000 دلار) یا 6 ماه زندانی ویا مشمول هر دو جریمه شود.در یک محکومیت تکراری ممکن است مدت زندانی شدن دوبرابرشود .

 

تخلف تکراری

 

طبق بازرسی تخطی مجدد از هر استاندارد، نظارت وقانون و روشی که اساسا مشابه تخطی است که مبنا قرار داده شده است در یک روش نهایی بعنوان اولین استناد می باشد برای این چنین تخلفی جریمه ای  بیش از 70000 دلار در نظر گرفته می شود که تا حدود سه سال قبل را شامل می شود . OSHA در محاسبه تخطی های تکراری ، اولین جریمه را برای هر میزان تعیین می کند وسپس با توجه به وسعت شغل ضرایب 2، 5 یا 10 می افزاید.

 

کاهش دادن نقص

 

تصحیح نقص تخلف قبلی ممکن است جریمه مدنی را از حد بالا به 7000 دلار برای هر روزی که تخطی پس از تاریخ صدور کاهش، ادامه داشته باشد برساند .

برای هرکدام از تخلفات اضافی OSHA ممکن است جریمه پیشنهادی صادر کند که شامل موارد ذیل هستند :

 

-         دستکاری اسناد ، گزارشات ودرخواستها ومحکومیت مربوطه ، تاوان جرائمی به میزان 10000 دلار یا بیش از 6 ماه زندان یا هر دو را در پی دارد.

-         تخطی الزامات کار ممکن است جریمه مدنی از 70000 دلار را بوجود آورد

-         تهدید بازرس یا مقاومتی غیر از این و مقابله نمودن وترساندن ویا مداخله در حیطه کاری بازرس جرم محسوب می شود که مشمول جریمه ای کمتر از5000 دلار وزندانی کمتر از 3 سال می شود .

 

مراحل استنادات وجرائم در مکانهای مختلف با توجه به برنامه های بهداشت وایمنی شغلی آنها متفاوت است .

 

 فرایند پژوهش راجع به کار چگونه است؟

 

نظر خواهی از کارگران : اگراز همان آغاز بازرسی کارگری شروع به شکایت کند کارگر یا نماینده مجازاو میتواند تقاضای  یک بازرسی مجدد غیر رسمی از هر حکمی که مستند نشده راداشته باشد. کارگران نمی توانند استنادات واصلاح استنادات وجرائم پیشنهادی ویا نبود جرائم را منکر شوند.شاید آنها به زمان تعیین شده برای کاهش شرایط خطرناک معترض باشند همچنین ممکن است آنها درخواست اصلاح نواقص کارفرما را که نیاز به تمدید دوره کاهش نواقص پیشنهادی دارد را معترض شوند. کارگران باید حدود 10روز یا بعد از اینکه نماینده شان کپی را دریافت نمود نسبت به دادخواست اعتراض کنند. کارگران می توانند در صورت اعتراض، درخواست یک کنفرانس غیررسمی از OSHA جهت بحث راجع به هر مورد ذکر شده ای دربازرسی واستناد ودقت وآگهی از جرائم پیشنهادی ویا تذکر کارفرما داشته باشند.

 

نظر خواهی از کارفرمایان: کارفرمایی که می خواهد اعتراض کند حدود 15 روز پس از دریافت استناد باید اعتراض نامه ای به OSHA ارائه دهد . مدیر ناحیه ای OSHA اعتراض را به کمسیون بازنگری بهداشت وایمنی شغلی می فرستد که مستقل از OSHA کار می کند . وقتی استناد وتذکری برای جریمه پیشنهادی صادر می شود کارفرما می تواند درخواست جلسه غیررسمی با حضور مدیر ناحیه ای داشته باشد تا موارد را مورد بحث قرار دهد . اگر کارفرما بخواهد موارد صادر شده از بازرسی را مورد بحث قرار دهد یا اطلاعات اضافی در یافت کندOSHA    به کارفرمایان کمک می کند تا کنفرانسهای غیررسمی با حضور مدیر ناحیه داشته باشند . مدیر ناحیه ای مجاز به رسیدگی است تا استنادات وجرائم را بازبینی کند واز بحث قانونی به صورت طولانی مدت جلوگیری کرده وباعث کاهش سریع خطرات می شود ( تخطی های اعتراض شده که قبل از کمسیون بازنگری بهداشت وایمنی شغلی اظهار می شوند نیاز به تصحیح شدن ندارد تا اینکه اعتراض طبق کمسیون بازنگری بهداشت وایمنی شغلی قانونی شود ) .  

 

تخفیف دادخواست اصلاحی

 

کارفرما پس از دریاقت یک استناد باید خطرات ذکرشده را به موقع کاهش دهد مگر اینکه او نسبت به استناد یا مهلت کاهش معترض باشد . لیکن افزون بر عوامل کنترلی ممکن است کارفرما زمان تکمیل اصلاحات را به تاخیر اندازد. در چنین وضعیتی کارفرمایی که با حسن نیت کوشش به تبعیت کرده می تواند دادخواست تخفیف در زمان ا صلاحات را می دهد .دادخواست نوشته شده جهت درخواست زمان بیشتر باید مراحل را با تبعیت از قانون طی کند ودلایل نیاز به وقت اضافه به جهت اقدام موقت حفاظت از کارگر علیه خطرات مذکور در طی دوره پیش آمده  را باید ذکر کند . کارفرما باید تعهد دهد که یک کپی از دادخواست را در مکانی مشهود در محل یا نزدیک جایی که تخطی رخ داده ونماینده کارگر هم کپی از دادخواست دریافت کرده را پست کند.

 

   

اعتراض به تذکر

 

کارفرمایی که قصد اعتراض از هر استناد ، تخفیف دوره یا جرائم پیشنهادی داشته باشد ظرف مدت 15 روز پس از دریافت استناد و جریمه پیشنهادی می تواند مدیر ناحیه ای OSHA را تحت نامه ای مطلع سازد . بنابراین در صورت کوتاهی در انجام ، کمسیون بازنگری بهداشت وایمنی شغلی  بدون پژوهش بیشتر، استناد وجرائم پیشنهادی را طبق آخرین حکم اعلام می دارد . بیان مخالفت به صورت شفاهی بسنده نخواهد بود . اخطاریه گزارشی که اعتراض به تذکر نامیده می شود ، هر چند شکل خاصی برای اعتراض به تذکر وجود ندارد آن باید بطورواضح برای کارفرما پایه ای جهت بایگانی استناد توجه به جرائم پیشنهادی ، تخفیف دوره یا گزارش قصور در تصحیح تخطی ها شناسایی شود .

کارفرما باید کپی از اعتراض به تذکر را به نماینده مجاز کارگران بدهد . اگرناراحتی کارگران توسط نماینده شان بیان نشده باشد کارفرما باید کپی از توجه به یک موقعیت برجسته در کارگاه را پست کند یا شخصا آنرا به هر کارگری که به او نشان داده نشده بدهد.

 

 

 

بازنگری روش

 

اگر کارفرما نوشته مربوط به اعتراض به تذکر را ظرف مدت 15 روز بایگانی کند مدیر ناحیه ای OSHA موارد را به کمسیون بازنگری بهداشت وایمنی شغلی می فرستد کمسیون آژانس مستقلی است که با OSHA  واداره کار همکار نمی باشد .کمسیون موارد را جهت  قضاوت کردن با توجه به قانون اجرایی تعیین می کند.

 OSHRC(  کمسیون بازنگری بهداشت وایمنی شغلی ) دادرسی عمومی در مکانی تزدیک کارخانه را زمان بندی می کند کارگران وکارفرما حق شرکت در دادرسی را دارند . OSHRC از آنها نمی خواهد که وکیل ارائه دهند. قاضی اجرایی هرگز قانونی نداشته که بتواند کلیه موارد نیاز به بازنگری بیشتر توسط OSHRC را داشته باشد.همچنین هر سه نفر از اعضاء OSHRC می توانند در طرح یا پیشنهادشان مواردی را جهت بازنگری قبل از کمسیون بیاورند . کارفرمایان وهیات های دیگر می توانند حکم های کمسیون را برای داوری ونظر خواهی  تخصصی به دادگاه U.S. ببرند.

 

شرایط و زمینه ها ی دادخواهی با توجه به طرحهای تصویب شده OSHA

 

شرایط مطابق با برنامه های بهداشت وایمنی شغلی شان، یک روش وضعی جهت بازنگری وپژوهش خواهی از استنادات و جرائم وتخفیف دوره ها دارند .عموما روشها مشابه فدرال OSHA است اما شرایطی با حضور هیئت یا کارشناسی معادل بازنگری می شود که نیاز به دادرسی موارد است .

 

امداد وخدمات وپیامد های OSHA

 

OSHA چطور می تواند به من کمک کند؟  OSHA می تواند کمک همه جانبه ای ازطریق برنامه های گوناگون از قبیل کمک به برنامه های بهداشت وایمنی ، طرحهای وضعی ، مشاوره های مکانی ، برنامه های حفاظت اختیاری ، همکاری های مشارکتی ، آموزش وتربیت وغیره را فراهم نماید .

 

خط مشی های مدیریت برنامه بهداشت وایمنی

 

کار در محیط سالم وایمن ، ابداع وابتکار را تحریک کرده ودر نتیجه باعث افزایش کارایی وبهره وری عالی می شود. در کمک به کارفرمایان وکارگران جهت پیشرفت موثر سیستم مدیریت بهداشت وایمنی ، OSHA  توصیه خط مشی های مدیریت برنامه بهداشت وایمنی را انتشارکرده است. (‌ دفتر فدرال (16) 54 : 3916 – 3904 ، 26 ژانویه سال 1989) .

این خط مشی ها می توانند به طور اختیاری در همه محیطهای کاری تحت پوشش OSHA بکار روند.

خط مشی ها چهارعامل عمومی که بسیار مهم هستند را جهت پیشرفت موفقیت آمیز سیستم مدیریت بهداشت وایمنی شناسایی می کنند شامل موارد ذیل هستند:

 

-         راهنمایی مدیریت ومشکلات کارگران

-         آنالیز محیط کار

-         کنترل وپیشگیری از خطرات

-         آموزش بهداشت وایمنی

خط مشی ها، اقدامات خاص هر یک از عوامل عمومی را جهت دست یافتن به یک سیستم مدیریت بهداشت وایمنی موثر توصیه می کنند . دفترفدرال خط اینترنتی در دسترس WWW.osha.gov  را توصیه می کند .

 

برنامه های وضعی  

 

بهداشت وایمنی شغلی کاراز سال 1970 وضعیتهایی را جهت پیشرفت وموثر بودن طرحهای بهداشت و ایمنی شغلی شان ترغیب نموده است .OSHA آن طرحها را کنترل وتصویب کرده است . در حال حاضر 26 طرح وضعی وجود دارد .23 طرح هر دو بخش اختصاصی و عمومی کاررا پوشش می دهند ( کنترل وضعی و محلی) سه طرح هم وابسته به نیوجرسی و نیویورک فقط ناحیه عمومی را پوشش می دهند . مواضع ومحلهایی با طرحهای بهداشت وایمنی شغلی تصویب شده OSHA باید لااقل از نظرتاثیر استانداردها، همانند استاندارد فدرال را بپذیرند واعمال کنند وبرنامه های گسترده ای برای ماموریت اختیاری وامدادهای تکنیکی شامل خدمات مشاوره ای فراهم کنند .

 

خدمات مشاوره ای

 

امدادهای مشاوره ای قابل حصول است برای کارفرماییکه بخواهد به استقرار ونگهداری بهداشت وایمنی محیط کار کمک کند وعموما توسطOSHA تامین می شود ، خدماتی که هزینه ای برای کارفرما در بر ندارد .در درجه اول برای کارفرماهای کارگاههای کوچکترباخطرات کاری بیشتر توسعه داده می شود . مشاوره ، توسط دولتهای ناحیه از طریق مشاوران بهداشت وایمنی مجرب کاری تحویل داده می شود .امداد جامع شامل بررسی خطری از محیط کار وبرآورد همه جهات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت موجود کارفرما است. علاوه بر این ، خدمتی که امداد را به کارفرمایان در جهت توسعه واعمال سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت موثر عرضه می دارد .  توسط مشاور هیچ جریمه ای پبشنهاد نشده یا استنادی برای خطرات شناسایی شده صادر نمی شود .کارفرما ملزم به تصحیح همه خطرات مهم شناسایی شده در مدت لازم تصحیح کردن که مورد توافق قرار گرفته ، می باشد. 

OSHA  امداد مشاوره ای را فراهم می کند تا کارفرما با اطمینان از اینکه نام وثبات وهر اطلاعاتی راجع به محیط کارش معمولا توسط پرسنل مجری OSHA برملا نخواهد شد. تحت برنامه مشارکتی قابل اطمینان ، کارفرمایان می توانند در برنامه حصول شناخت بهداشت وایمنی OSHA درخواست مشارکت نمایند ( SHARP). شرایط لازم جهت مشارکت در SHARP مشتمل بر عدم محدودیت ، دریافت کامل خدمات ، بازدید مفصل مشاوره ای واصلاح کلیه خطرات شناخته شده وپیشرفت سیستم مدیریت برنامه بهداشت و ایمنی موثر است .

کارفرمایانی می توانند در SHARP پذیرفته شوند که معافیت مالیاتی ازبازرسی های برنامه ریزی شده دریافت کنند ( بدون دادخواهی یا بازرسی های تحقیق تصادف در ابتدا ، یک دوره یک ساله ،  بعد از بازسازی - دو ساله) 

جهت اطلاعات بیشتر راجع به امداد مشاوره ای لیست طرح مشاوره ای آخر نشریه را ببینید.

 

 

برنامه حفاظت اختیاری ( VPP)

 

هرگاه برنامه های حفاظت اختیاری وخدمات مشاوره در محل با یک برنامه اجرایی موثر با هم می پیوندند، حفاظت کارگران را بسط داده وبطور مناسب به اهداف OSHACT  کمک می کند . سه سطح برنامه حفاظت داوطلبانه – برجسته ، ارزشمند ، با برهان -  جهت تشخیص پیشرفتهای برجسته توسط شرکتهایی که پیشرفته اند وسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت را بطور موثر اجرا کرده اند طراحی شده اند .

برنامه حفاظت اختیاریدیگران را ترغیب می کنند تا به نتایج بهداشت و ایمنی عالی در مسیرهای حل نشده نائل شوند آنها یک رابطه همیاری بین کارفرمایان و کارگران و OSHA   برقرار می کنند .برای اطلاعات بیشتر راجع به برنامه های حفاظت اختیاری و چگونگی کاربرد آن با ادارات ناحیه OSHA که در آخر نشریه لیست شده است تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

برنامه همکاری مدبرانه( مشارکت استراتژیک)     

 

برنامه همکاری مدبرانه OSHA جدیدترین عضو برنامه همیاری OSHA  ، به تشویق وامداد کمک کرده و تشخیص می دهد که تلاشهای شرکاء خطرات جدی محیط کار را حذف کرده وبه سطح بالای بهداشت و ایمنی کارگران دست می یابند . نظر به اینکه برنامه های مشاوره ای OSHA  و برنامه حفاظت اختیاری مستلزم رابطه تک به تک میان OSHA وکارگاههای اختصاصی هستند ، اغلب همکاری های مدبرانه جستجو می شود که اثر وسیعتری توسط رابطه همیاری ساختاری با گروههای کارفرمایان وکارگران دارد . این همکاریها نشانگررابطه همیاری اختیاری میان OSHA و کارفرمایان وکارگران هستند، همچون معامله کردن با اتحاد ،

معامله کردن بصورت همکاریهای مجرب دانشگاهی و آژانس های دولتی دیگر. برای اطلاعات بیشتر این برنامه با نزدیکترین اداره OSHA تماس حاصل نمایید .وب سایت مربوط به OSHA ، WWW.osha.gov را ببینید.

آموزش وتعلیم

 

ادارات ناحیه ای OSHA اطلاعات خدماتی گوناگونی همچون مامور امداد، آگاهی تکنیکی ، نشریه ها وکمکهای سمعی وبصری و سخنرانی برای تعهدات خاص را پیشنهاد وعرضه می کنند.

انستیتو آموزش OSHA پایه ها را بطور واضح فراهم می کند وباعث پیشرفت تحولات بهداشت وایمنی برای فدرال می شود وماموران مربوط را تعیین کرده ومشاوران ، پرسنل آژانس فدرال ، وکارفرمایان خصوصی ،‌کارگران ونماینده شان را تعیین می کند . همچنین انستیتو آموزش OSHA مراکز تربیتی را مستقرکرده است که افزایش درخواستها، برای پیشرفت مناطق اختصاصی و آژانس های فدرال دیگر را مورد توجه قرار داده است . این مراکز آموزشگاههای غیر انتفاعی ودانشگاها وسازمانهای دیگری هستند که بعد از یک رقابت برای مشارکت در برنامه انتخاب شده اند .  OSHA در طی برنامه واگذاری آموزش SUSAN  HARWOOD توسط موسسات غیر انتفاعی جوتئزی اهداء می کند تا آموزش وتعلیم در زمینه بهداشت وایمنی را برای کارفرمایان وکارگران کارخانجات فراهم کند . واگذاری ها روی برنامه های متمرکز می شوند که کارگران وکارفرمایان مشاغل کوچک را تحت آموزش وتربیت قرار خواهند داد . ( کمتر از 250 کارگر ) آموزش کارگران وکارفرمایان تحت استانداردهای جدید OSHA  یا فعالیتهایی با ریسک بالا یا بر طبق خطرات انجام می پذیرد.

واگذاری ها برای مدت یک سال مقرر شده اند وممکن است بسته به اینکه صاحب امتیاز بطور رضایت بخشی عمل کرده باشد برای یک دوره 12 ماهه تجدید می شود.

OSHA انتظار دارد که هر سازمانی واگذاری ها را مقرر کند تا برنامه آموزشی یا تعلیمی را که توسط OSHA به عنوان بهداشت وایمنی نامیده شده را توسعه دهد وکارگران وکارفرمایان را برای آموزش ومدیریت واجرای آموزشی آماده کند.

همچنین گیرندگان توقع دارند که توسط افرادی که آموزش دیده اند راجع به کشف اینکه چه تغییراتی ، خطرات محیط کار را کاهش می دهند، مانند پیامد آموزش به اتمام برسانند  . هر ساله OSHA رقابتهای عمومی دارد که در دفتر فدرال خبر داده می شود وروی خط اینترنت به آدرس :

www.osha-slc.gov/training/shar wood/shar wood.html.        

 جهت اطلاعات بیشتر راجع به واگذاریها ، آموزش وپرورش با انستیتو آموزش OSHA واداره آموزش وپرورش ؛ 60018 IL ، DES PLAINES،TIMES DRIVE 1555 تماس حاصل نمایید.

با شماره 4810- 297 (847) تماس بگیرید یا وب سایت  OSHA به آدرس  www.osha.gov. را ببینید  .

 

اطلاعات الکترونیکی  

 

OSHA مواد وابزارات در دسترس متنوعی روی وب سایت به آدرس www.osha.gov. دارد.آن شامل ابزار آلاتی چون مشاور فنی و مامور امداد الکترونیک وبخشهای تکنیکی ونظارتی وقوانین  ونشریه ها ونوارهای ویدئویی واطلاعات دیگر راجع به کارفرمایان وکارگران است . برنامه های کامپیوتری OSHA و تجهیزات امدادی بازرس شما را در  عدم رعایت  بهداشت وایمنی ومسائل رایج، جهت کشف بهترین راه حل برای کارخانه تان در زمینه بهداشت وایمنی یاری می کند . CD-ROM ، شامل استانداردها وتفاسیر وقوانین وغیره وممکن است از اداره چاپ دولت U.S. خریداری شده باشد. سفارش به اطلاع دادن اسناد ، اداره چاپ دولت U.S. ، واشنگتن DC20402، 1800- 512 (202) شده است.OSHA بطور خاصی اسناد واطلاعات تکنیکی روی CD- ROM، LORDT، GPO بدون سفارش نظارت می کند . نرخ قیمت 45 دلار برای هر سال ( 25/56 دلار بین المللی ) 21 دلارجهت هر کپی ( 25/26 دلار بین المللی) .

 

انتشارات OSHA   

 

OSHA  برنامه انتشاراتی گسترده ای دارد .جهت فهرستی آزاد یا موارد فروش وب سایت OSHA با آدرسwww.osha.gov.  را ملاحظه کنید یا با اداره انتشارات OSHA، اداره کارU.S. انتشارات OSHA/OSHA ، 200 وسیله دستیابی به قوانین ، 3101- N و NW ، واشنگتن ، DC200/3 7535تماس حاصل نمایید .با شماره تلفن 1888- 693( 202) یا شماره فکس 2498- 693( 202) تماس حاصل نمایید. وضع اظطراری ، ناراحتیها ( شکایات) وامداد بیشتر در گزارش دادن یک وضعیت اظطراری، گزارش شکایت یا جستجوی نظر OSHA ، امداد یا پیامد با شماره OSHA –321( 800) تماس بگیرید یا با نزدیکرین اداره ناحیه ای یا منطقه ای OSHA و طرح رسمی یا اداره مشاوره لیست شده درپایان این نشریه تماس حاصل کنید . شماره تله تایپ تلگرافی 5627- 899( 877) است. همچنین شما می توانید فقط یک شکایت واطلاعات بیشتر را از طریق فدرال OSHAوبرنامه های رسمی ازوب سایت OSHA  در www.osha.gov  دریافت کنید .

۱۳٩٠/٢/۱ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: