تعاریف

  Attitude نگرش:

نگرش عبارت است از ارزیابی یا برآوردی که به صورت مطلوب یا نامطلوب درباره ی شی، فرد، شغل، ایمنی یا هر رویدادی صورت می پذیرد.

 

  Reality واقعیت:

نگرش با واقعیت تفاوت دارد. نگرش عبارت است از یک حکم ارزشی، ولی واقعیت عبارت است از بیان حالت موجود در طبیعت. تفاوتهای این دو در آینده بررسی میشود.

 


Affection احساس:

نگرش بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به یک موضوع است، هنگامی که من میگویم کارم را دوست دارم، در واقع احساس و نگرش خود را درباره ی کار ابراز میکنم و در کار مورد علاقه ام رفتارهایی از خود بروز میدهم.

 

 Behavior رفتار:

نگرش ها در رفتار کارکنان اثر میگذارد. برای مثال شخصی که از کار خود راضی است: پربازده بوده، کمتر غیبت میکند و میزان جابجایی او در مقایسه با کارمند ناراضی کمتر است.

در الگوهای رفتاری حوادث، انسان و رفتارهای ناامن به عنوان مهمترین علت حادثه در نظر گرفته می شود.

هانریش نشان دادکه 88 درصد حوادث به علت اعمال و رفتارهای نا ایمن افراد است که این موضوع با نگرش، طرزتلقی و چشم انداز کارگران به ایمنی بی ارتباط نیست.

 

 Cognition شناخت و ادراک:

Affection, Behavior, Cognition – (a-b-c)

احساس، رفتار و شناخت ( دانش) را عناصر و اجزای نگرش نیز می نامند.

یعنی هنگامی نگرش فرد نسبت به ایمنی به حد اعلای خود می رسد که ایمنی هم از نظر احساسی، رفتاری و داشتن دانش و تجربه روی فرد تاثیر داشته باشد.

 

احساسات، رفتارها و دانش خود و دیگران منجر به تفسیرهای درست یا نادرست نسبت به یک موضوع میشود که به شکل گیری تفکر مثبت یا منفی می انجامد. این تفکر در ذهن ارزشی دارد که منجر به نگرش فرد نسبت به آن موضوع شده و موجب میشود که کارگراز خود رفتارهای ایمن یا نا ایمن انجام دهد.

 

 Value ارزش:

عبارت است از پیمانهایی که یک نحوه تفکر را از نظر شخصی یا اجتماعی نسبت به یک نحوه تفکر دیگر ترجیح میدهد، اهمیت ارزشها در این است که آنها پایه و اساس درک نگرشهاست.

منابع سیستم ارزشی شامل وراثت، فرهنگ (فرهنگ ایمنی=تاثیر بر ارزشهای تفکری=تاثیر بر نگرش=تاثیر بر رفتارهای ایمن)، آموزش (آموزشهای ایمنی و اقدامات اصلاحی)، عوامل محیطی، و تاثیر دیگران( خصوصا سرپرست فرد) می باشد.

ارزشها و نگرشهای فرد نسبت به ایمنی در یک سازمان اصولا در نخستین روزهای استخدام فرد و اولین روزهای کاری بوجود می آید.

تفاوت ارزشها ونگرشها:

نگرش بر عکس ارزش ثبات کمتری دارد.(نقطه ضعف) ارزشها بیشتر کلی هستند و در طول زمان کمتر تغییر می کنند، در حالی که نگرشها جزیی تر بوده و دایما در حال تغییر هستند.

ارزش در خود یک نوع بار مثبت دارد و وجهه ی حقانیت و مطلوبیت به خود میگیرد و بهترین راه برای اینکه بر نگرش فردی اثر بگذاریم این است که به ارزشهای او توصل کنیم.

برای مثال برای ایجاد نگرش مثبت به ایمنی در یک فرد مذهبی به ارزشهای مذهبی او توجه کنیم.

 

 

فرمولها:

•         Attitude + skill and power = Performance

•          Attitude + Knowledge = Safety

 

نگرش+ مهارت و توانایی = کارایی

نگرش+دانش= ایمنی

 

One way to build a good safety attitude is to learn your job well. Know the hazards.

If you have problems, chek with your supervisor.

If you understand your work, you will have a better knowledge of why safe attiudes are needed.

 

یک راه برای ساختن یک نگرش درست به ایمنی، این است که شما شغل خود را به خوبی یاد بگیرید و خطرات را بشناسید و شناسایی کنید.

اگر به مشکلی برخورد کردید، آن را با سرپرست خود در میان گذاشته و چک کنید.

اگر شما کار خود را درک کنید، شما دانش بهتری از اینکه چرا نگرش به ایمنی نیاز است، خواهید داشت.

 

 

نگرش و واقعیت:

 

Attitude: safety is someone else’s responsibility. I just work here.

Reality: safety is everyone’s job.

 

نگرش: ایمنی مسئولیت فرد دیگری است. من فقط اینجا کار میکنم.

واقعیت: ایمنی کار همه است و وظیفه ای است گروهی.

 

Attitude: safety is a bunch of rules. I can do anything the rules don’t prohibit.

Reality: keywords: safety system approach

 

نگرش: ایمنی دسته ای از قوانین است . من می توانم هر چیزی را که قوانین منع نمی کند انجام دهم.

واقعیت: ایمنی را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم:

1- ایمنی مبتنی بر رعایت الزامات قانونی:مثل استفاده از آیین نامه ها، استانداردها و مقررات که هدف آن دستیابی به حداقل سطح قابل قبول برای ایمنی است.

نقاط ضعف:

1-1 بیشتر الزامات قانونی در پاسخ به یک حادثه یا مجموعه ای از رویدادها و حوادث گذشته نوشته شده و دارای رویکردی واکنشی – انفعالی است به طوری که مردم آمریکا باور دارند که آیین نامه ها و قوانین ایمنی با خون انسانها نوشته شده.

هر چیزی را که قوانین منع نمیکند، دلیلی بر این نیست که ایمن است.

1-2 آیین نامه ها و قوانین معملا با توجه به ملاحظات سیاسی یک کشور بخصوص و عواملی نظیر سازش با کارفرما تدوین شده اند.

 

2- رویکرد ایمنی سیستم

هدف این رویکرد دستیابی به  ایمنی بهتر و حداکثر سطح قابل قبول ایمنی است و رویکردهای خلاقانه و کنش گرایانه در این سطح قرار میگیرند.

 

Attitude: I shouldn’t have to practice safety unless everyone else does.

Reality: if other people are foolish, that doesn’t mean you must also be foolish.

 

نگرش: من نباید ممارست به ایمنی داشته باشم، مگر اینکه افراد دیگر هم اینگونه باشند.

واقعیت: اگر سایر افراد احمق هستند، به این معنا نیست که شما هم باید احمق باشید.

 

Attitude: safety meeting are just a break from work.

Reality: safety meeting are about helping you not get injured or killed.

 

نگرش: جلسات ایمنی تنها باعث اتلاف وقت و عقب افتادگی در کار میشود.

واقعیت: جلسات ایمنی به منظور محافظت از شماست.

 

نگرش: انجام اقدامات ایمنی هزینه های زیادی ایجاد می کند، کار را آهسته میکند و سرعت خط تولید را پایین می آورد.

واقعیت:در صورت بروز حادثه، هزینه های مستقیم و غیرمسقیم اعم از نابودی دستگاه، هزینه فرد آموزش دیده ، تعطیلی کارخانه ، غرامت، پایین آمدن روحیه دیگر کارگران و ... وجود دارد.

 

نگرش: هرگز اتفاقی برای من نمی افتد.

واقعیت: همه چیز ممکن است.

Everything is possible

 

 

What is a ‘poor’ Attitude on safety?

نگرش ضعیف به ایمنی چیست و در اثر چه عواملی بوجود می آید.

 

 

•         Lack of caution

 

•         Lack of awareness: safety is not that “big a deal”

 

•         Safety is someone else’s problem.

 

•         Over confidence: It won’t happen to me.

 

•         Accidents ‘happen’ – they can’t be stopped so why try?

 

1- بی توجهی

2- فقدان آگاهی: ایمنی موضوع مهمی نیست.

3- ایمنی مشکل افراد دیگری است.

4- اعتماد به نفس کورکورانه و بیش از حد: هرگز حادثه ای برای من رخ نمی دهد.

5- حوادث رخ می دهد و ما نمی توانیم آنها را متوقف کنیم، پس برای چه سعی کنیم، اگر اتفاق افتاد، افتاد و اگر نیفتاد خدا را شکر میکنیم(رویکرد آسیب گرایانه)

 

 

5 Keys to Improving Worker Safety Attitude

پنج کلید برای بهبود نگرش به ایمنی در کارکنان

 

1.    Take Safety Seriously

1- ایمنی را کاملا جدی بگیرید.

 

همه افراد اعم از مدیرعامل تا کارگران باید به ایمنی به عنوان یک موضوع جدی نگاه کنند و خط مشی ایمنی داشته و از روشهای ایمن کار پیروی کنند و از دستورالعملها ، قوانین و مقررات ایمنی سرپیچی نکنند.

 

 

2. A Positive Safety Attitude Makes the Most of Company Safety Tools and Training.

 

2- نگرش مثبت به ایمنی موجب استفاده صحیح از تجهیزات و آموزشهای ایمنی میشود.

 

تجهیزات و استفاده صحیح از آنها: کنترلهای مهندسی از قبیل تهویه، وسایل حفاظت فردی مانند دستکش، کلاه و ...

Tag out; lock out, msds, ppe

آموزشها: برنامه ریزی اضطراری، برنامه های تخلیه، اقدامات اصلاحی، آموزش در مورد نحوه انجام کار، آموزشهای ایمنی و ...

 

3. Carelessness Is the Most Common Cause of Workplace Accident

3- از عوامل بسیار مهم بروز حادثه در محل کار بی دقتی است.

بی دقتی و در نتیجه رفتارهای ناامن میتواند در اثر عوامل زیر باشد:

 

Complacency. After performing a job many times without an accident, you may believe you're experienced enough to skip safety procedures or steps. That's exactly when an accident happens.

تجربه زیاد و خشنودی از خود: پس از انجام یک وظیفه در یک زمان طولانی و بدون حادثه، ممکن است شما عقیده داشته باشید که تجربه کافی برای انجام کار و پرش از پروسه های ایمن کار را دارید. این دقیقا همان زمانی است که حادثه اتفاق می افتد.

 

Being upset or angry. You can't let emotions get in the way of doing your job correctly. Distraction can be dangerous.

ناراحت یا عصبانی بودن: شما نمیتوانید در حالتی که احساس میکنید ناراحت یا عصبانی هستید، کار را به طور صحیح انجام دهید. پریشانی میتواند خطرناک باشد.

 

Fatigue. Being tired can slow down your physical and mental reactions, causing your mind to wander.

خستگی: خستگی میتواند باعث کاهش سرعت فیزیکی و روانی شما شده و باعث سرگردانی ذهن شما در انجام اعمال و تعویق آنها شود.

 

Recklessness.

بی پروایی و بی باکی

 

 

 

4. Take a Positive Attitude toward Safety

 

4- ایجاد نگرش مثبت به ایمنی

 

- ایجاد مسئولیت شخصی برای ایمنی خود و دیگران

Pay attention to training.

- توجه به آموزشهای ایمنی.

 

- پیروی از مراحل انجام کار، در هر کار و هر زمانی.

 

Know and follow safety rules.

- شناخت و پیروی از قوانین ایمنی.

 

Use required personal protective equipment.

- استفاده از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز.

 

Give work your full attention.

- توجه و تمرکز کامل به کار.

 

Always ask, "What could go wrong here?"

- همیشه از خود بپرسید چه چیزی میتواند اشتباه باشد.

 

Put your personal feelings and problems aside while you're working.

- هنگامی که مشغول کار هستید، احساسات و مشکلات شخصی خود را کنار بگذارید.

Know what to do in an emergency.

- بدانید چه چیزی را باید در مواقع اضطراری انجام دهید.

 

Ask questions about any procedure or precaution that's not clear.

- سوال بپرسید در مورد هرگونه روش انجام کار یا اقدام احتیاطی که واضح نیست.

 

Report any safety hazards you can't fix.

- هرگونه خطربالقوه که نمی توانید برطرف کنید، گزارش کنید.

 

5. Look for Opportunities to Improve Workplace Safety

5- برای بهبود شرایط ایمنی محل کار بدنبال استفاده از فرصتها باشید.

 

  • Volunteering for safety committees
  • Taking an active role in safety meetings and training sessions
  • Proposing safety improvements through the suggestion system
  • Cooperating with safety inspections and monitoring
  • Setting an example of a good safety attitude for others, especially new employees

 

داوطلب شدن برای شرکت در کمیته های ایمنی.

گرفتن نقش فعال در جلسات و آموزشهای ایمنی.

پیشنهاد دادن برای بهبود ایمنی از طریق سیستم انتقادات و پیشنهادات.

همکاری با بازرسی های ایمنی و پایش.

تنظیم نمونه ای از یک نگرش ایمنی خوب برای دیگران، به ویژه کارمندان جدید.

 

 

 

  1. Focus on task!

A good attitude means you are focused on the present task. If something else is on your mind, you may be distracted.

نگرش خوب به این معنی است که شما تمکز کرده اید بر روی وظیفه ای که الان دارید

اگر چیزی را در ذهن خود مرور کنید( یا گفتگوی جالبی در نزدیکی شما باشد) ممکن است حواستان پرت شود.

 

2. Do the job right!

Time. A good attitude means taking time to do the job right. Sure, it takes longer to get  the proper equipment. But is saving a few minutes worth a

painful injury

 

 

3. Take responsibility!

 

4. Know the risks of unsafe tasks!

There’s no way to avoid all risks. A good attitude means  risks control whenever you can.

 

۱۳٩٠/۱/٢٦ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: