1-    سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات بهداشت حرفه ای تحت سرپرستی

2-  نظارت فنی بر جذب کارکنان جدیدالاستخدام، تغییر شغل ، یا اشتغال بکار فرد پس از غیبت بیش از سه روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار

3-  بازدید منظم مطابقه برنامه از قبل تدوین شده از قسمتهای مختلف کارخانه و ثبت گزارشات تولید و انعکاس آن به مدیریت کارخانه . کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود

4-  شناسایی، نمونه برداری، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء سلامت جسمی ، روانی اجتماعی شاغلین را مورد تهدید قرار می دهد

5-  بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راحلهای مناسب جهت انجام صحیح کار، و یا تغییرات لازم در خط تولید یا فعالیت مورد نظر و ارائه پیشنهاد در خصوص مناسب بودن ابزار کار و وسایل مورد استفاده و .... با همکاری متخصصین و مهندسین مرتبط

6-  برنامه ریزی و نظارت در جهت پایش ( نمونه برداری، سنجش و ارزیابی مستمر) عوامل زیان آور محیط کار به منظور اجرای حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

7-  ارئه راه حلهی فنی و مهندسی ، اداری ( گردش کار و .....) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدی با عوامل زیان آور موجود

8-    برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط  کمی و کیفی مندرج در آیین نامه (( آیین نامه بهداشتی تاسیسات کارگاه))

9-  برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت شاغلین در سطح واحد تولیدی بنحوی که علاوه بر ارتقاء سطح آگاهی، موجب تغییر نگرش- باورها و عملکرد و رفتارهای بهداشتی کارگران گردیده تا در اجرای موازین بهداشت و سالمسازی محیط کار مشارکت فعال جویند.

10-تهیه و تدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فیلم ، اسلاید و ...... مورد نیاز جهت شاغلین کارخانه و سایر گروههای هدف

11-شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ، به عنوان عضو دائمی این کمیته

12-انجام معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار جهت تشخیص بموقع بیماری / عوارض ناشی از کار در بین شاغلین

13-مشاوره با پزشک دوره دیده طب کار در خصوص ادامه بکار فرد و بحث و بررسی و اعلام نظر نهایی

14-مطالعه و بررسی و تجزیه تحلیل حوادث و همچنین علل و منشاء غیبت شاغلین و راههای پیشگیری و کنترل حوادث و تهیه جداول و نمودارهای مربوط به حوادث و غیبتهای ناشی از حوادث و اعلام آن به مدیریت کارخانه

15-اعلام مواردی چون بیماری های ناشی کار ثبت شده ، گزارش عملکرد خانه های بهداشت کارگری ، صورتجلسه کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار ، فرم های گزارش حوادث به سازمانهای ذیربط همچون مرکز بهداشت استان ، اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مطابق با فرم های ابلاغ شده از سوی این مراکز

16- برنامه ریزی ، هماهنگی و همکاری در جهت حفاظ گذاری دستگاههای حادثه آفرین و نظارت مستمر در جهت استفاده صحیح از حفاظهای مذکور

17- ایجاد هماهنگی و همکاری و همچنین شرکت در جلسات آموزشی و رسمی سازمانهای بهداشت ، کار و تامین اجتماعی

18-بررسی ، برنامه ریزی و نظارت  بر تهیه ، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی

19-نظارت بهداشتی بر کارگران موقت ( روز مزد ) وابسته به واحد تولیدی

20-شناسایی و ارزیابی کلیه ریسکهای موجود در واحد تولیدی و ثبت آنها و ارائه راه حلهای کنترلی

21- پایش کلیه موارد بهداشتی از قبیل ( آشپزخانه و سالن غذا خوری ، جعبه های کمک های اولیه ،کلیه سرویس های بهداشتی، آب تصفیه موجود و مصرفی در سطح کارخانه و ........)

در صورتیکه واحد تولیدی دارای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی باشد، کارشناس بهداشت حرفه ای به عنوان یکی از الزامات استاندارد مسئول کلیه امور مربوط به این سیستم می باشد:

22- تهیه خط مشی و نظام نامه سازمان در سیستم OHSAS 18001 و نظارت بر اجرا و بازنگری های مربوطه

23-تهیه و نظارت بر اجرای کلیه اهداف و برنامه های سیستم مدیریتی 18001

24-شناسایی ، ارزیابی و ثبت  کلیه ریسکهای ایمنی و حریق و ارئه راه حلهای کنترلی

25-شناسایی شرایط حساس و اضطراری و همچنین تشکیل تیم واکنش در شرایط اضطراری و آموزش افراد و انجام مانورهای دورهای در جهت آمادگی هر چه بیشتر.

26-انجام کلیه مستند سازی های سیستم 18001 از قبیل دستورالعملها، روش های اجرایی ، فرم اقدام اصلاحی، عدم انطباق ها، چک لیست ها، پایش ها و...... و نظارت بر اجرا و بازنگری آنها

27-تهیه کلیه الزامات قانونی و استاندارد مربوط به سیستم 18001 و به روز آوری آنها

28-تهیه برنامه آموزشی در جهت شناساندن هر چه بیشتر سیستم به پرسنل و اجرای آن با کمک واحد آموزش، تهیه کتب ، مجلات ، پوسترهای ایمنی و بهداشتی در جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشتی پرسنل

29-تهیه برنامه و انجام ممیزی های داخلی سیستم مدیریتی 18001 در سطح سازمان

30- ارتباط تنگاتنگ با کلیه مدیران سازمان در خهت رفع کلیه عدم انطباق های موجود

31-انجام سایت ویزیت های منظم و ارائه گزارشات در قالب فرم های سایت ویزیت و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه و اطلاع رسانی به مدیران مربوطه

۱۳۸٩/۱۱/۱٠ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: