استراتژی ایمنی مدیران : تعیین مسئولیتها ، تهیه و تنظیم استانداردها ، آموزش کارکنان ، ارزیابی عملکرد ایمنی و غیره همه در شاخه مدیریت استراتژیک مطرح می شود.

وظیفه مدیران ایمنی تعیین خط مشی ها و سیاستهاست که بر اساس اهداف و کار هر سازمانی تغییر می کند ، هر برنامه ریزی بلند مدت یا کوتاه مدت بر مبنای سیاستهای کلی ایمنی صورت می گیرد ، خواسته و دیدگاه مدیر ایمنی شالوده سیاستهای امنی است و فرهنگ حاکم بر سازمان در تعیین آنها تاثیر مستقیم می گذارد.

 

فرهنگ ایمنی : بحث فرهنگ و تاثیر آن بر ایمنی نیست بلکه هدف مدیر تغییر فرهنگ غلط و شکل دهی فرهنگ صحیح است که مشکل ترین بخش مدیریت است ، مدیر موفق زمانی می تواند موقیعیتها و عادات خطر ساز را تغییر دهد که ابتدا فرهنگ حاکم بر مجموعه خود را درک نکند فرهنگ بر او مدیریت می کند.

فرهنگ در ظاهر چیزی جز اعتقادات و باورهای ساده و فرضهای معمولی نیست اما همین مسائل چنان مشکلاتی را به وجود می آورند که حتی بزرگترین سرمایه گذاریها در قسمت ایمنی ثمر بخش نخواهد بود . به عنوان مثال یکی از باورهای غلط در بخش ایمنی رعایت اصول ایمنی فقط از وظایف مسئول ایمنی است ، شاید کسانی که اعتقادات غلط دارند می دانند باورشان اشتباه است ولس باز مثل همان افراد رفتار می کنند.

وظیفه مدیر ایمنی را در قبال تغییر فرهنگ : مدیران خود بعتر می دانند هر گونه تغییری مقاومتی را به دنبال دارد ، مدیر باید به گونه ای فکر کند که تفکرش ضامن سلامتی کارکنان باشد سپس برای ایجاد تغییر هم اندیشه حاکم بر افراد و هم محیط کار یا موقعیت آن را عوض می کند.

جهت ایجاد تغییر فقط صادر کردن دستورالعمل کافی نیست برای هر تغییری دلایل کافی و مستدل لازم است که این فرایند باید گام به گام با آموزشهای اولیه صورت گیرد.

مدیر ایمنی باید بداند هیچگاه ایمنی مقوله ای جدا از کار یا حتی همراه کار نخواهد بود بلکه ایمنی آمیخته با فرایند هاست و در دل آن تعریف می شود همگام و با آن پیش می رود پس بخش مستقل ایمنی جدا از روند شغلی نیست و رعایت اصول ایمنی ضروری است .

ریشه یابی رفتارهای ناایمن توسط یکی از روشهای کنترلی – نظارتی انجام می گیرد به عنوان مثال چرا بعضی از کارگران با آن که دارای وسایل حفاظت فردی هستند از آنها استفاده نمی کنند ؟ پیدا کردن جواب نیازمند ارزیابیهای مختلف از جنبه های روان شناسی ، فنی ، محیطی ، وارگونیکی می باشد. با وجود اینکه هیچ کس نمی خواهد خود را در معرض خطر قرار دهد ( شعار اول ایمنی بعد کار ) ولی باز می بینیم اکثر حوادث ریشه انسانی دارد ما باید به این باور برسیم که ایمنی جزیی از فرایند ما و استاندارهای ایمنی  نهفته در محصول ماست ، گاهی کاری که شروع کرده ایم در دوره بعد از مدیریت ما جواب می دهد ولی رمز موفقیت یک مدیر برنامه ریزی آینده نگری و شروع راهی است که کسی جسارت ورود به آن را نداشته است.

 

ابزارهای مدیریت ایمنی : در مهندسی ایمنی مدیریت دارای ابزارهای مختلف برای کنترل ، نظارت و بهبود ایمنی مجموعه است :

1)برنامه ریزی ایمنی : مدیر ایمنی باید طرح جامعی برای ایمنی مجموعه تهیه نماید که براساس آن هزینه های ناشی از حوادث کاهش یابد و نقاط بحرانی مشخص می گردد قابلیت اطمینان نقاط مختلف سیستم روشن می شود و در کل ایمنی مجموعه مطابق با استانداردها و قوانین ارتقاء می یابد، در برنامه ریزی جامع شناخت کلی نسبت به سیستم و ایمنی آن حاصل می شود پس از مرحله شناخت مرحله تعیین سطح ایمنی بخش است یعنی با مطالعه خسارتهای ناشی از حوادث می توان به سطح ایمنی در آن قسمت پی برد . همچنین با ارزیابی ریسک و محاسبه قابلیت اطمینان می توان در صدد  بروز حادثه در هر بخش را بدست آورد.

2)ممیزی ایمنی : از کارآمدترین ابزارهای مدیریتی روشهای خطرات ممیزی ایمنی است.

*فراهم کردن فرصتی برای مدیر به منظور بهبود وضعیت موجود

*بازنگری در تعداد و آمار حوادث صدمات جانی و بیماریهای کارگران از قبل تاکنون

*فراهم کردن امکان مقایسه محیط کار با محیط های کار مشابه

*گردآوری نتایج بازرسی فیزیکی از تمام تاسیسات و مشاهدات مربوط به نحوه انجام وظایف ایمنی هر فرد یا هر بخش

*ارزیابی تاثیرگذاری برنامه های ایمنی و بهداشتی و امکان مقایسه زمان گذشته و ارزیابی کارهای انجام شده

 

سایر روشهای تشخیص و ارزیابی خطر : همانطور که می دانیم مدیر ایمنی در هر مجموعه وظایف مختلفی دارد او با استفاده از ابزارها و روشها به بهبود وضعیت ایمنی مجموعه و رساندن آن به سطح استاندارد تلاش می کند، اما برای ارتقای ایمنی در بعد فنی مهندسی نیز ابزارهایی در دست مدیریت است که از مهمترین آنها اجرای سیستم ثبت رخداد ممیری ایمنی ، درخت واقعه ، درخت خطا ، مطابقت قابلیت و خطا ، تجزیه و تحلیل ایمنی شغلها و ... در ارزیابی خطر وجود دارند که در مدیر ایمنی در پیاده سازی سیستم ایمنی کمک می کنند.

در پایان آنچه که به عنوان وظیفه مدیر ایمنی ذکر شد لزومی ندارد خود مدیر شخصاً به این مسائل بپردازد بلکه آن امور حتماً باید در مجموعه انجام شود . مدیر ایمنی به عنوان بالاترین مقام ایمنی در سازمان بر انجام کلیه امور نظارت دارد و حتی در بعضی موارد می تواند تفویض اختیار کند یا کلاً انجام کاری را به صورت پیمان به شرکتی خارج از مجموعه خود واگذار نماید و در اکثر موارد انجام این کار برای مجموعه مفید تر است و مسئولیت مدیر را از پیچیدگی در می آورد اما در نهایت مدیر در قبال زیر نظرش انجام می شود و کوتاهی در اعمال تحت نظارت او مسئول است و کلیه فعالیت های ایمنی باید با نظارت مدیر صورت گیرد.

بقیه در ادامه مطلب

 

 

 

 

1- هدف‌:

 

هدف از تهیه این مجموعه تدوین دستورالعملی برای رعایت اصول و مقررات ایمنی توسط پیمانکاران جهت جلوگیری از حوادث حین کار و صیانت از نیروی انسانی پیمانکاران و شرکت توزیع نیروی برق تبریز، شهروندان و نیز تأسیسات شرکت توزیع نیروی برق تبریز می باشد.

 

 

2- دامنه‌ کاربرد:

 

کلیه پیمانکاران مجری پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

3- تعاریف‌ ، مفاهیم‌ و علائم‌:

 

1- ارت : منظور از ارت اتصال هادیهای برقدار بی برق شده به زمین مطابق استانداردهای ایمنی به زمین می باشد.

2- تخلیه : عملیاتی است که بار الکتریکی ذخیره شده در مدار و تأسیسات جدا شده از منبع تغذیه را تخلیه و با زمین هم پتانسیل می نماید.

 

4- شرح‌ عملیات‌:

 

فعالیتهای مربوط به رعایت مقررات و کنترل های ایمنی که توسط سرپرست یا مجری شرکت پیمانکاری با نظارت دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق تبریز بشرحی که در ادامه خواهد آمد صورت می گیرد.

 

1-4- موازین مربوط به تعهدات ایمنی پیمانکار

 

1-1-4- پیمانکار موظف به رعایت اصول و مقررات ایمنی طبق این دستورالعمل با امضاء تعهدنامه ایمنی با کد 40/ف ر/م ن  اقدام نماید.

 

2-1-4- پیمانکار موظف به همکاری کامل با کارشناسان، ناظرین و بازرسین ایمنی که به منظور کنترل و نظارت ایمنی کار پیمانکاران مراجعه می نمایند الزامی می باشد.

 

3-1-4- پیمانکار موظف است از نیروهای آموزش دیده و دارای گواهی از سازمان فنی و حرفه ای یا مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظ بهداشت کار وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی استفاده کند.

 

4-1-4- پیمانکار بایستی پرسنل اجرایی خود را قبل از شروع به کار به دفتر ایمنی شرکت معرفی نموده و بعد از تأیید صلاحیت دفتر ایمنی (توانمندی فنی و فیزیکی) و صدور کارت شناسایی به کارگیری پرسنل معرفی شده بلامانع خواهد بود.

 

5-1-4- پیمانکار موظف است طبق مقررات نسبت به بیمه عوامل اجرایی و خودروها اقدام و حتی الامکان تعدادی بیمه نامه مسئولیت بدون نام تهیه نماید تا در صورت وقوع حوادث مورد استفاده قرار دهد.

 

6-1-4- پیمانکار موظف است علاوه بر رعایت بند 4-1-4 قبل از اقدام به جابجایی و یا جایگزینی نیروی انسانی مراتب را قبلاً به اطلاع دفتر ایمنی و امور مربوطه برساند.

 

7-1-4- پیمانکار موظف است یک نفر مسئول فنی ذیصلاح به عنوان نماینده تام الاختیار به دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق تبریز معرفی نماید.

 

8-1-4- پیمانکار موظف است گروههای اجرایی را حداقل با دو نفر نیروی انسانی آموزش دیده همراه با تجهیزات کامل انفرادی و یا گروهی جهت انجام کار اعزام نماید. ضمناً یک نفر از این افراد بایستی به عنوان سرپرست، مسئولیت گروه را بر عهده داشته باشد.

 

9-1-4- اعزام انفرادی پرسنل حتی جهت انجام کارهای ساده ممنوع بوده و در صورت تخطی موجب برخورد شدید با پیمانکار از قبیل جریمه نقدی لغو قرار داد یا بطور کلی لغو صلاحیت پیمانکار خواهد شد.

 

توضیح : مرجع تشخیص ایراد پیمانکار خاطی دفتر ایمنی شرکت می باشد. که در جدول با کد 01/ج د/م ن آمده است.

 

10-1-4- پیمانکار موظف است سرپرستان گروههای اجرایی را تعیین و آنها را توجیه نماید که موارد زیر را مورد توجه قرار دهند.

 

1-10-1-4- پیمانکار موظف است هیچ پروژه ای را بدون هماهنگی و اطلاع مسئولین ذیربط خصوصاً اپراتور اتفاقات امور مربوطه انجام ندهد.

 

توضیح : زمان و مکان عملیات پیمانکار باید در دفتر واحد حوادث و اتفاقات با کد 02/ف ر/م ب ثبت شود.

 

2-10-1-4- ضابط ایمنی امور موظف به کنترل پرسنل شرکت پیمانکاری میباشد.


 

 

 

توضیح : کنترل های لازم طی چک لیست های زیر انجام می شود.

 

1-2-10-1-4- چک لیست کنترل اقدامات ایمنی با کد 06/چ ل/م ن

2-2-10-1-4- چک لیست کنترل اقدامات ایمنی مربوط به لیفتراک/بالابر با کد 19/چ ل/م ن

3-2-10-1-4- فرم کنترل اقدامات ایمنی با کد 03/چ ل/م ن

4-2-10-1-4- فرم ارزیابی اکیپ نصب انشعاب مشترکین با کد 12/چ ل/م ن

5-2-10-1-4- فرم کنترل اقدامات ایمنی (اتفاقات و عملیات فشار متوسط) با کد 01/چ ل/م ن

 

11-1-4- پیمانکار موظف است نسبت به تأمین خودروی مناسب و مجهز اقدام نماید.

 

12-1-4- پیمانکار موظف به تأمین لوازم و تجهیزات انفرادی و گروهی و اکیپ های اجرایی خود می باشد.

 

توضیح : لیست لوازم انفرادی و گروهی طی چک لیست با کد01/چ ل/م ن مشخص شده است.

 

13-1-4- پیمانکار موظف به رعایت دستورالعمل ایمنی و حفاظت کار این شرکت با کد02/دس/م ن می باشد.

 

14-1-4- در صورت وقوع حوادث پیمانکار موظف است گزارش فوری حادثه را طی حداکثر 48 ساعت به امور و دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق تبریز با شرح حادثه بطور مکتوب اعلام نماید.

 

15-1-4- پیمانکار موظف است در صورت وقوع حادثه و مصدومیت عوامل اجرایی برای شروع به کار مجدد آنها موضوع را به دفتر ایمنی اطلاع دهد تا بعد از بررسی نسبت به صدور اجازه کار توسط دفتر ایمنی اقدام شود.

 

16-1-4- پیمانکار می بایست نسبت به درج مشخصات شرکت پیمانکاری بر روی خودرو و البسه کارکنان اقدام نماید.

17-1-4- پیمانکار موظف است ابزار و وسایل عایق خود را مانند پرش، دستکش عایق، فازمتر فشار متوسط، لودبوستر و فیوز کش فشار متوسط، تحت آزمایش عایقی قرار دهد. پیمانکار می تواند با پرداخت هزینه ابزار خود را در آزمایشگاه فشار قوی تعمیرات ترانس تحت آزمایش قرار دهد.

 

18-1-4- پیمانکار متعهد می شود در هنگام انجام عملیاتی که نیاز به حفاری دارد مطابق دستورالعمل ایمنی حفاری با کد 08/دس/م ن اقدام نماید.

 

2-4- موازین مربوط به شرایط و وظایف نیروی انسانی

 

1-2-4- پرسنل مجری شرکتهای پیمانکار باید دارای توانایی مناسب فیزیکی و جسمانی باشند.

 

توضیح : صلاحیت فیزیکی و جسمانی پرسنل از طریق گواهینامه طبّ کار احراز میشود.

 

2-2-4- فرد برقکار بایستی دارای گواهینامه آموزشی از سازمان فنی و حرفه ای و یا مرکز تحقیقات و تعملیات حفاظت و بهداشت کار باشد.

 

3-2-4- پرسنل شرکتهای پیمانکاری بایستی دارای کارت شناسایی بوده که در آن نام شرکت پیمانکاری و شماره تلفن مدیر عامل آن شرکت درج شده باشد.

 

4-2-4- پرسنل بایستی در محل کار، مجهز و ملبس به لباس کار متحدالشکل مخصوص پیمانکاران با درج نام شرکت پیمانکاری بر پشت لباس و نیز لوازم ایمنی مطابق با فرم کنترل اقدامات ایمنی با کد 01/چ ل/م ن حضور یابند.

 

5-2-4- پرسنل شرکتهای پیمانکاری موظف به پوشیدن جلیقه شبرنگ در هنگام کار در شب، در طول انجام عملیات می باشند.

 

6-2-4- پرسنل مجری پروژه های روشنایی معابر در طول شیفت صبح و بعد از ظهر ملزم به پوشیدن جلیقه زرد شبرنگ هنگام کار می باشند.

 

7-2-4- پرسنل مجری در شرکتهای پیمانکاری موظفند هنگام کار در شبکه های توزیع برق تمام اشیاء شخصی فلزی از قبیل ساعت، انگشتر، گردنبند و .... را از خود دور نمایند.

 

8-2-4- در شرایط جوی غیر عادی مانند بارندگی، طوفان و رعد و برق انجام هرکار بر روی شبکه برقدار ممنوع است.

 

9-2-4- در گروههای دو نفره انجام کار همزمان دو نفر در ارتفاع و یا روی تابلو ممنوع بوده و فرد دوم بایستی بر چگونگی اجرای صحیح و ایمنی کار مراقبت داشته باشند.

 

10-2-4- در طول اجرای عملیات باید خودروی شرکت پیمانکاری در محل کار حضور داشته باشد.

11-2-4- عوامل اجرایی موظفند قبل از هر گونه عملیات اجرایی مجوزهای لازم را کسب نمایند.

 

توضیح : کسب مجوز لازم طی فرم دستور کار پروژه با کد 07/ف ر/ م م و  فرم قطع و وصل شبکه با کدهای 05/ف ر/ م ن و 06/ف ر/م ن انجام می شود.

 

12-2-4- حضور سرپرست گروه در هنگام اجرای کار الزامی است.

 

13-2-4- چنانچه در شرایط خاص لازم باشد چند گروه اجرایی بر روی یک شبکه واحد عملیات اجرا نمایند تعیین یکنفر به عنوان هماهنگ کننده و مسئول از طرف کارفرما الزامی و عوامل اجرایی گروهها بایستی با فرد تعیین شده همکاری لازم را داشته باشند.

 

14-2-4- تمامی افراد گروه اجرایی موظف به استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردی و گروهی در هنگام کار می باشند.

 

15-2-4- در صورت شرایط کار با شبکه بی برق ضروری است مراحل زیر به اجرا گذاشته شود.

 

1-15-2-4- کسب مجوز و تکمیل فرم خاموشی

 

2-15-2-4- قطع برق و نصب کارت حفاظتی  بر روی کلیدهای مربوطه.

 

3-15-2-4- آزمایش بی برقی خط توسط فازمتر و حصول اطمینان از بی برقی شبکه.

 

4-15-2-4- تخلیه الکتریکی مدار جهت اطمینان از تخلیه و منتقل شدن بار الکتریکی ذخیره شده در مدار به زمین.

 

5-15-2-4- نصب دستگاه ارت موقت در طرفین محل کار و در معرض دید در حداقل یک فاصله از پایه محل اجرای کار.

 

16-2-4- پرسنل باید هنگام کشیدن و یا جازدن فیوز از فیوزکش و دستکش عایق استفاده کنند.

17-2-4- عوامل اجرایی جهت جازدن فیوز کات اوت در هر شرایط بایستی علاوه بر استفاده از فیوزکش استاندارد با دستکش عایق فشار متوسط استفاده نمایند.

18-2-4- استفاده از تلفن همراه در هنگام کار بر روی شبکه و یا به جای بی سیم ممنوع می باشد.

19-2-4- رعایت فواصل مجاز و حریمها در هنگام کار و یا نزدیکی به شبکه برقدار.

 

20-2-4- پرسنل جهت ورود به پستهای زمینی تحت بهره برداری این شرکت بایستی مجوز دریافت و هماهنگی لازم را با مسئولین  ذیربط در امور مربوطه اقدام نمایند.

 

21-2-4- پرسنل در هنگام ورود به پستهای زمینی بایستی مجهز به وسایل حفاظت فردی بوده و فاصله مجاز ترانسفورماتورها و تابلوها را رعایت نمایند.

 

22-2-4- پرسنل توجه نمایند که عبور از سمت فشار متوسط ترانسفورماتور ممنوع می باشد.

 

3-4- شرایط محیط کار (قبل، حین و بعد از کار):

 

1-3-4- مقررات ایمنی قبل از انجام کار:

 

1-1-3-4- کسب دستورکار

 

2-1-3-4- در صورت نیاز به اعمال خاموشی دریافت و تکمیل "فرم قطع و وصل شبکه فشار متوسط" با کد 05/ف ر/م ن یا فرم "قطع و وصل شبکه فشار ضعیف" با کد 06/ف ر/م ن مبنی بر تأیید بی برق بودن مدار فشار متوسط یا فشار ضعیف توسط پیمانکار.

 

3-1-3-4- بازدید و بررسی ابزار و لوازم حفاظت فردی و گروهی توسط پرسنل و سرپرست گروه.

 

4-1-3-4- اعلام نشانی محل و زمان شروع کار به اتفاقات

 

توضیح : نشانی محل و زمان شروع به کار عملیات باید در دفتر حوادث ثبت شود.

 

5-1-3-4- نصب کارتهای حفاظتی روی تأسیسات مانوری

 

6-1-3-4- در صورت نیاز برداشتن فیوز روشنایی معابر

 

7-1-3-4- محصور سازی محیط با نوار حفاظتی و یا مخروطی هشدار دهنده

 

8-1-3-4- نصب تابلو هشدار دهنده

 

9-1-3-4- بررسی وضعیت محیط و شبکه از نظر حریمها و رعایت فواصل مجاز و رفع نقاط خطر

 

2-3-4- مقررات ایمنی حین کار

1-2-3-4-  ملبس بودن تمامی افراد در محل کار به البسه ایمنی (لباس کار، پوتین ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش)

 

2-2-3-4- خاموش نمودن تلفن همراه در طول اجرای عملیات

 

3-2-3-4- در صورت خاموشی نصب دستگاه اتصال زمین (گراند موقت) در طرفین محل کار

 

4-2-3-4- آزمایش بی برقی شبکه با فازمتر قبل از شروع کار

 

5-2-3-4- در صورت کار بر روی شبکه هوایی دقت در صعود و فرود ایمن از پایه طبق آموزشها.

 

6-2-3-4- کنترل طناب و قطعات کمربند ایمنی قبل از صعود

 

7-2-3-4- استفاده از کیسه ابزار کار کمری متصل به کمربند ایمنی در هنگام کار بروی شبکه های هوایی.

 

8-2-3-4- استفاده از طناب دستی یا هندلاین در هنگام کار بر روی شبکه هوایی.

 

9-2-3-4- در صورت نیاز عایق نمودن تجهیزات برقداری که در مجاورت محل کار و رعایت فواصل مجاز از تأسیسات برقدار مجاور محل کار الزامی است.

 

10-2-3-4- حین اجرای عملیات خودرو گروه در محل کار حضور داشته و از ترک محل کار خودداری نماید.

 

11-2-3-4- دور نمودن کلیه اشیاء فلزی مانند گردن بند، انگشتر، ساعت و... در هنگام کار.

 

12-2-3-4- ترجیحاً استفاده از دستکش ساق بلند در هنگام کار با شبکه و تابلوهای برق.

 

13-2-3-4- در صورت لزوم کار همزمان دو نفر  از اعضای یک گروه در تأسیسات هوایی و یا زمینی لازم است فرد سومی که صلاحیت لازم را داشته باشد در محل حاضر و مراقب اجرای ایمن عملیات باشد.

 

14-2-3-4- همیشه بایستی در محیط کار نور به حد کافی وجود داشته باشد و در صورت نبودن نور طبیعی کافی، وسایل تامین روشنایی موقت مانند چراغ قوه شارژی و یا پرژکتور دستی به همراه گروه موجود باشد.

 

15-2-3-4- قبل از برقدار نمودن شبکه، اطمینان حاصل شود که کار پایان یافته، اشیاء اضافه از روی شبکه جمع آوری شده و افراد مشغول کار نمی باشند.

 

 

3-3-4- مقررات ایمنی بعد از انجام کار:

 

1-3-3-4- کنترل و جمع آوری ابزار و لوازم ایمنی و جداسازی ابزار و لوازمی که معیوب شده اند.

2-3-3-4- کنترل تأسیسات محل کار از نظر بجا نماندن ابزار یا وسایل اضافی

3-3-3-4- اعلام پایان کار به اتفاقات

4-3-3-4- برقدار نمودن و عادی سازی محل کار

5-3-3-4- جمع آوری وسایل هشدار دهنده

 

4-4- موازین ایمنی خودروها:

خودروها شامل وانت، بالابر، جرثقیل و کفی ها می باشند که شرایط لازم ایمنی آنها از طرف پیمانکار بشرح زیر تأمین گردد.

 

1-4-4- ظاهر خودروها، بدنه، لاستیکها و سیستم داخلی از نظر فنی سالم باشد.

2-4-4- تمامی خودروها بایستی مجهز به کپسول آتش نشانی و کیف کمکهای اولیه باشند.

 

 

 

 

 

4-4-4- در تمامی خودروها وسایل هشدار دهنده طبق جدول زیر در این دستورالعمل باید موجود باشد.

 

فهرست وسایل هشدار دهنده مورد نیاز خودروهای سنگین

 

 

مخروطی

نوار حفاظتی

تابلو احتیاط

پرچم خطر

چراغ چشمک زن پایه دار

جلیقه شبرنگ

جرثقیل

5

1حلقه

1

3

-

1

کفی

5

1 حلقه

1

3

-

1

بالابر

5

1 حلقه

1

1

1

1

 

 

5-4-4- پیمانکار موظف به بیمه خودروها بوده و بیمه نامه در خودرو موجود باشد.

 

6-4-4- رانندگان خودروها بایستی دارای گواهینامه مربوط به خودرویی که رانندگی می کنند باشند.

 

7-4-4- رانندگان بالابر بایستی دارای گواهینامه معتبر اپراتوری بالابر از شرکتهای ذیصلاح باشند.

 

 

 

5- مسئولیتها :

1-5- مسئولیت اجرای مقررات ایمنی، قبل از انجام کار، حین انجام و بعد از انجام بر عهده پیمانکار پروژه می باشد.

 

2-5- مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات ایمنی توسط پیمانکاران بر عهده ضابطین ایمنی، روسای اداره عملیات و نگهداری امورها، مدیران امور و کارشناس ایمنی شرکت توزیع برق می باشد.

 

۱۳۸٩/۱۱/۱٠ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: