عبارت است از ثبت مهمترین مشخصه های ماده شیمیایی بر روی ظروف محتوی آن

·          کلیه ظروف مواد شیمیایی اعم از کوچک ،متوسط،بزرگ باید دارای برچسب باشد تا به عموم افرادی که با آن سرو کار دارند آگاهی دهد که محتوی ظرف چیست و چه خطراتی دارد.

·          برچسب مناسب بایستی در آگاهی رسانی به غیر از افرادی که با مواد شیمیایی سروکار دارند به افراد معمولی نیز آگاهی دهد.

·          برچسب مواد شیمیایی خطرناک باید علاوه برخطرات فیزیکی (قابلیت اشتعال ،انفجار) خطرات میل ترکیبی یاناسازگاری موادرانیزشامل شود.

·          بر چسب باید به زبان رسمی کشور باشد.

·          برچسب بایدحاوی عناوین زیر باشد.

·          نام تجاری

·          نام و آدرس وشمار تلفن تولید کننده ،وارد کننده، توزیع کننده

·          نام ماده شیمیایی (نامهای شیمیایی، ترکیبات بوجود آورده ،اجزای خطرناک آن)

·          نمادهای خطر

·          عبارات خطر(R-phrases)

·          عبارات ایمنی(S-phrases)

·          مقدار محتوی بسته یا ظروف

قاعده کلی برچسب گذاری

·          حداکثر 4 اسم شیمیایی

·          حداکثر دارای 4 عبارت داری حرف Rو 4 عبارت دارای حرف S برای توضیح خطرات یک ماده .

·          حداکثر دو نماد خطر مورد استفاده قرار گیرد ( در جایی که بیش از یک نماد خطر بایستی ذکر شود،نمادهایی رابایدانتخاب نمود که نشان دهنده جدی ترین خطرات باشند.)

نمادهای حرفی

E:(Explosive) منفجره

O: (Oxidizing)اکسیدکننده

F: (Highly  flamable) بسیارآتشگیر  

  F+: (Extremely  Flamable) شدیداًآتشگیر

  T+:(Very Toxic) بسیارسمی          

T: (Toxic) سمی                                            

 C: (Corrosive) خورنده

Xn: (harmful) زیان آور(خفیف تراز T)

Xi : (Irritant) التهاب آور(خفیف تراز C)

۱۳۸٩/۱٢/٢٧ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: