SWL برای بدست آوردن  (load test)

<!--[if !supportLists]-->§<!--[endif]-->آزمون استاتیک: در این روش برای جرثقیل ،ابتدا یک باربا وزن مشخص که معمولا از قبل آماده شده و وزن آن نیز معین است توسط دستگاه بلند میشود بازرس یک مدت مشخصی را معمولا۲۰ دقیقه،دستگاه را زیر بار قرار میدهد وبا علامت زدن جکهای تعادلی با مارکر مخصوص در ابتدای کار ومقایسه آن در انتهای کارمقدار نشتی روغن از سیستم هیدرولیک یا سایر عیوب رامشخص می نماید
 -۲آزمون دینامیک بازرس دستگاه جرثقیل را با یک وزنه مشخص در جهات گوناگون بالا ،پایین ،چپ ،راست گردشی و...آزمایش می کند وطبق جدول بار
LOAD CHART میتوان مقدار بار مجاز در ارتفاع وزاویه های گوناگون رابدست آورد

 عوامل موثر در چپ شدن جر ثقیلها   1- شیبدار بودن زمین
2- باد شدید
3- برداشتن بار کج
4- برداشتن بار بیش از حد مجاز

مخاطرات مربوط به نقص فنی دستگاه
: 
1- عدم کارایی قطع کن اتوماتیک over travel limit switch  که نزدیک هوک قرار دارد.
2- عدم کارکرد نشانگر وزن

 3- نشت شدید روغن از جکها
 4- وایرهای آسیب دیده و....

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

تکنیکهای ایمن سازی

1- جهت جلو گیری از خطر برق گرفتگی از کابلهای فشار قوی حداقل فاصله دکل ازکابلها از 3 متر تا 7 مترمتغیر می باشد.

2- safety latch (زبانه محافظ بلت) سالم باشد.

3- راه فرار در مواقع اضطراری موجود باشد
4- عدم خوابیدن و لم دادن راننده
5- افراد متفرقه نباید در داخل کابین راننده باشند.
6- حمل افراددرهنگام حرکت ممنوع می باشد.
7- در کار استفاده از موبایل مجاز نمی باشد
8- حضور ریگر جهت بستن بار الزامی است

تکنیکهای ایمن سازی 

9- چک کردن کلیه وسایل قبل از بکاربردن . راننده موظف است تمام قسمتها را باز بینی کند.
10- بعد از تعطیلی کار نباید بار بصورت آویزان به حال خود رها شود.
11-جرثقیل نباید بیش از 7 متر به کانالهایی که افراد در آن کار می کنند نزدیک شود.
12- منطقه عملیاتی جرثقیل با نوار خطربسته شودbarrier = r+10m که r طول دکل جرثقیل می باشد

تکنیکهای ایمن سازی

13- بار نباید بصورت افقی کشیده شود
14- تمامی موانع اطراف برداشته شود
15- افراد در پشت جرثقیل به تله نیافتند
16- فاصله ته جرثقیل وموانع اطراف باید حداقل 60 سانتیمتر باشد
17- چک کردن وضعیت زمین (هموار یا نا نا هموار بودن)
18- استفاده از 2 جرثقیل برای بلند کردن بارهای بسیار سنگین
19- گواهی تست بررسی گردد ودر صورت نیاز برای گرفتن گواهی اعزام شود.
20- استفاده از یک وسیله ارتباطی مناسب در فواصل دور
21- بازدید روزانه وایرها

۱۳۸٩/۱٢/٧ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: