ویرایش جدید ISO 14000

 

EMS باید به همه نیازهای کلیدی هر دو متن پاسخ بدهد چون شرایط اساسی یکسان هستند.

5- تغییرات کلیدی :

تغییرات کلیدی در ISO 14001 در نسخه (متن) جدید در بندهای زیر خلاصه شده اند.

 

بخش تغییرات

3- تعاریف : هفت اصطلاح جدید (ممیزی ، مستند ، روش اجرائی ،  سوابق ، عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه ) عمدتاً برای هماهنگی و سازگاری با ISO 9001 : 2000 تعریف می شوند.

 

1-4-الزامات کلی :

توضیح بیشتر در مورد

1-     نیاز برای نشان دادن بهبود مداوم EMS

2-    نیاز برای تعریف شفاف دامنه EMS

 

2-4- خط مشی زیست محیطی :

توضیح بیشتر در رابطه  با ارتباط خط مشی با افراد ، نه تنها برای کارکنان در  ویرایش 1996 ، همانطوریکه در ضممیه A2 در استاندارد ذکر شد ارتباطات با پیمانکاران می تواند به اشکال مختلفی با خود بیانیه خط مشی  باشد   (ارتباط با خارج سازمان نباید در رابطه با شرایط 2-4-4 و 6-4-4 باشد.)

 

1-3-4- جنبه های زیست محیطی

توضیح بیشتر در رابطه با :

1-     شامل طراحی ، توسعه جدید و فعالیت های جدید ، محصولات و خدمات در جنبه  فرایندها (مطابق بند  4-3-4)

2-    الزامات روشن و مشخص برای اطلاعات از فرایند جنبه های مستند شده

3-    به هنگام تعیین اهداف زیست محیطی جنبه های بارز مورد ملاحظه قرار گیرد EMS

4-    2-3-4- شرایط قانونی و شرایط دیگر

توضیح بیشتر درباره :

1-     تعیین قابلیت استفاده از الزامات  قانونی و سایر الزامات در جنبه های محیطی سازمانها

2-    اطمینان از الزامات  قانونی زیست محیطی و سایر الزامات به هنگام توسعه ، اجراء و نگهداری EMS در سازمان

 

2-3-4- اهداف و برنامه ها :

تغییرات بیشتر عبارتند از :

1-     تاکید بیشتر روی تعهد به اهداف با بهبود مستمر

2-    متن بند 4-3-4 در مورد برنامه ها در این ماده وجود خواهد داشت.

 

1-4-4- منابع ، نقش ها مسئولیت و اختیارات  

مطابقت نسخه جدید مدیریت منابع لازم را برای اجراء و بهبود EMS و کنترل آن فراهم می آورد .

 

2-4-4- شایستگی  ، آموزش و آگاهی :

نسخه جدید در مورد عبارت : « افراد استفاده کننده برای یا از طرف سازمان» واضح می باشد که می تواند شامل پیمانکاران ، پرسنل موقتی ، کارکنان و اعضای مشخص شده در نسخه 1996 می باشد.

 

3-4-4- ارتباطات :

نسخه جدید مشخص می سازد که سازمان باید روشهایی را برای ارتباطات خارجی در مورد جنبه های مهم ارائه نماید اگر ارتباط تصمیم گیری شود (ارتباط پیشگامانه نه فقط ارتباط  برای پاسخ به طرفین ذینفع )

 

4-4-4- مستند سازی :

نسخه جدید در مورد مستند مورد نیاز در EMS واضح تر است ، نیازمند توصیف دامنه کاربرد  EMS  در مستندسازی   سیستم می باشد.

 

5-4-4- کنترل مدارک :

تغییرات عبارتند از :

1-     ارتباط نزدیک تر با ISO 9001:2000 برحسب محتوا و  ساختار

2-    شرایط واضح تر برای کنترل مدارک با منشاء خارجی در سیستم

3-    مستند حالا بوضوح تعریف شده و همانند ISO 9001:2000  می باشد.

 

1-5-4- پایش  و اندازه گیری :

نسخه جدید دیگر نیازمند «روش های اجرائی مستند زیاد » نیست اما توجه کنید که این عبارت نیازمند مستندسازی اطلاعات لازم برای کنترل عملکرد ، عملیات اجرائی و سازگاری با اهداف است.

 

2-5-4- ارزیابی پذیرش :

ارزیابی پذیرش شامل شرایط زیست  محیطی قانونی و شرایط دیگر تعریف شده در سازمان می باشد . این عبارت جدید مربوط به پاراگراف آخر 1-5-4 می باشد همچنین لازم است شرایط موجود قابل مشاهده  باشد.  نیازی برای روش اجرائی  مستند وجود ندارد اما نگهداری سوابق ارزیابی لازم می باشد. تغییرات صورت گرفته بدین معنی هستند که این مسئله بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.

 

3-5-4- عدم انطباق  :

اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه :

این عبارت برای روشن شدن بیان شده و نیازمند موارد زیر می باشد.

-          بررسی و مشخص نمودن علل مربوط به عدم انطباقهای واقعی

-          روش اجرائی برای ارزیابی مورد نیاز برای اقدام جهت جلوگیری از وقوع عدم انطباقهای بالقوه

-          سوابق نتایج اقدام  اصلاحی و پیشگیرانه و  

-          بررسی اثربخشی اقدام صورت گرفته

 

4-5-4- کنترل سوابق :

در این بند  نسخه جدید استاندارد دیگر سوابق ویژه را بصورت سوابق آموزشی ، نتایج ممیزی و بازنگری  فهرست نمی کند. وقتی که سوابق بوضوح لازم هستند این موارد در بند مربوطه استاندارد آورده شده است .  نسخه جدید در تفسیر سوابق مورد نیاز برای نشان دادن انطباق با الزامات  EMS  و استاندارد گسترده عمل کرده است .

 

 

5-5-4-ممیزی داخلی :

این عبارت برای رعایت ترتیب دوباره بیان شده است اما توجه کنید که ضمیمه A به استاندارد و ISO 19011:2002 ارجاع داده است .

 

6-4-بازنگری مدیریت :

نسخه جدید همانند  ISO 9001:2000 فهرست مطالب و محتوای مواردی که بایستی در بازنگری مدیریت مطرح شود  را آورده است . شامل :

a)      نتایج ممیزی های داخلی و انطباق با الزامات قانونی و سایر الزاماتی که سازمان آن را ملزم نموده است .

b)     ارتباطات با ذینفعان خارجی شامل شکایات و نظرات آنان

c)      عملکرد زیست محیطی سازمان

d)     تا حدی که به اهداف و برنامه های سازمان تحقق یافته است .

e)      جایگاه اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

f)       پی گیری بازنگری مدیریت قبلی

g)      تغییرات در جنبه های زیست محیطی که در توسعه الزامات  قانونی مربوط به جنبه های زیست محیطی به عمل آمده و  

h)     توصیه های بهبود

 

ضمیمه A :

راهنمایی در ضمیمه A برای برخی عبارات مطلوب شده و راهنمایی مفیدی ارائه می کند شامل رجوع به                       ISO 14004 , 19011

 

 

۱۳۸٩/۱٠/٦ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: